Tag: telugu sex stories com

మంజులనాదం మంజుల 2 14

(ఈ భాగం లో తండ్రి కూతుళ్ల దెంగులాట ఉంది. ఇష్టం లేని వాళ్లు చదవకండి. ఇందులో పాత్రలు కల్పితాలు. నిజాలు కావు. కావు కూడా ఎక్కడా ఇలా జరగదు. ఒక సినిమా చూసినత్తు ఈ కధ చదవండి ఆనందించండి. ఆచరించకండి. incest is injurious to health inka cadavanDi ఇంటికి రాగానే కాల్ బెల్నొక్కాను. మా అత్త గారు డాడీ ఏమి చేస్తుంటారు. ఇంకా దెంగించుకుంటూనే ఉంటారా. లేక నాన్న వస్తున్న విషయం తెలియని మా […]

కూతురు 207

ఆ రోజు ఆది వారం. నాకు పొద్దుటే లేవడం అలవాటు. నా కూతురు ఇంకా నిద్ర లేవ లేదు. నా కూతురు 21 ఏళ్ల వయసులో మా ఆవిడ పోయింది. అప్పటి నుండి నేను నా కూతురిని కంటికి రెప్పలా పెంచుకుంటున్నాను. వేరే స్త్రీ ని నా జీవితంలోకి తీసుకు రాలేదు. ఇప్పుడు నా కూతురికి20ఏళ్లు. BSC చదువుతూ ఉంది. నేను పొద్దుటె లేచి స్నానం చేసి నాకు నా కూతురిని కాఫీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ రెడీ […]

అక్కను దెంగిన తమ్ముడు 184

అప్పుడు నా వయసు 20. మాంచి పదును మీద ఉన్నాను. మా అక్కయ్యకుపెళ్లి అయింది. అప్పుడు దానికి 23. మొగుడు ఉద్యోగంవెతుక్కుంటూ దేశాలుపట్టుకొని తిరుగుతుంటే అక్క మా ఇంట్లోనే ఉండి పోయింది. అప్పుడప్పుడు నేను ఉన్నాను అంటూ వచ్చి నాలుగు రోజులు ఉండి అక్కయ్యను దెంగి పొయ్యే వాడు. తేనే తుట్టను కదిపితే కందిరీగలు జుయ్యిమన్నట్టు తొడల మధ్య ఉన్న పూకును కదిపితే కోరికలు జుయ్యిమంటూ రొదపెడతాయి అది తట్టుకోలేక నానా అవస్థ పడుతుండేదిమా అక్కయ్య. నాది […]

మెగా సీరియల్ అమ్మ అక్క చెల్లి, నేను 132

నా తమ్ముడు రోజూ వాడి పెళ్లాన్ని దెంగడంలో, నేనునా మొగుడితో దెంగించుకోడం లో మునిగిపోయాము. ఎవరూ ఇంట్లో లేని సమయంలో నేను తమ్ముడు ఒంటరిగా ఉంటే నేను నా తమ్ముడు దెంగించుకొనేవాళ్లము. అలాగే మా ఆయన తన చెల్లెలును తీసుకొని బయటకు వెళ్లడమో నేను నా తమ్ముడు బయటకు వెళ్లి నప్పుడో అన్న చెల్లి దెంగించుకొనే వాళ్లు. అదిమా ఇద్దరికీ తెలిసినా ఎవరికీ తెలియనట్టు ఉండే వాళ్లము. incest కు ఒక సారి అల వాటు పడకూడదు […]

అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 4 73

నేను మా అక్కయ్య మదన్మోహన్. రాధకు 23 ఏళ్లు. 5.6 పొడుగు. ఆందంగా ఉంటుంది.36-34-36 కొలతలతో చూచేవాళ్లకు మొడ్డ లేచేట్టు గా ఉంటుంది. చీరలు, చుడీ దార్లు వేసుకుంటుంది. రాధ కాలేజీ లో ఉన్నప్పుడు చాలా అల్లరి పిల్ల. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత నెమ్మదిగా ఉంటుందో కాలే జీలో అంత అల్లరి చేస్తుంది. కాని పెళ్లి అయ్యే దాకా మగాడి మొడ్డ ముట్టుకోలేదు.కనీసం సెక్స్ బుక్కులు కూడా చదవలేదు. కాని తన ఫ్రెండ్స్ తో సెక్స్ జోకులు […]

అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 2 61

నేను మా అమ్మ పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టు కాగానే మాఅమ్మకు ఒళ్ళు తెలియలేదు. నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది, అమ్మ బలిసిన సళ్ళు నాగుండెలకు మెత్తగా అదుము కుంటున్నాయి .అమ్మ సళ్ళు మెత్త దానానికి నాకుమొడ్డ లేచింది. అమ్మ తొడల మధ్య అడుముతూ ఉంది.నేను కూడా అమ్మ వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మను గట్టిగా కౌగలించుకున్నాను.అమ్మ నా గుండెల్లో నా మొహం దాచుకుంది.అమ్మ నేను ఒకటి కౌగిట్లో ఒకరం పదినిమిషాలు ఉన్నాను, నేను అమ్మ వీపు […]

అమ్మ, సోదరి, సోదరి మరియు నేను – పార్ట్ 1 145

అమ్మ, అక్క, చెల్లి మరియు నేను.మదన్మోహన్ మానాన్నపోయిసంవత్సరంఅయింది. మాఅమ్మనాన్నపోయినదుఖంనుండితేరుకుంది. నేనుబియస్సిఫైనల్ఇయర్చదువుతున్నాను. అమ్మకు 40 నాకు 20 వయసు. మానాన్నబాగాడబ్బుదాచిపెట్టినందువాళ్ళమాకుడబ్బుకుకొదవలేదు. సొంతఇల్లు.అసలునాకుఉద్యోగంచెయ్యాల్సినఅవసరంకూడాలేదు. కానీచదువుఉండాలికదాఅనిచదువుతున్నాను.కానినాకుచదువుధ్యాసకన్నాసెక్స్ధ్యాసఎక్కువ. ఇంట్లోఉండేదినేనుమాఅమ్మ. ఇద్దరమే. అమ్మనాపక్కనేకూర్చునిచదివించేది. నాకుఅమ్మగారాబంఎక్కువ. నాకుమాఅమ్మలోనచ్చినవిమాఅమ్మతలవెంట్రుకలు.నల్లగాపొడుగ్గాపిర్రలదాకావేలాడుతూఉంటాయి. నేనుఅమ్మవెనకకూర్చునిఅమ్మవెంట్రుకలునిమురుతూఆవెంట్రుకలవాసనచూస్తూఅమ్మవీపుమీదతలపెట్టుకొనిఎంజాయిచేస్తుంటాను. మాఅమ్మఒత్తుగావాలుజడవేసుకుంటుంది. కనీఅలావెంట్రుకలుఅమ్మవీపుమీదపరుచుకొనిఉంటేనేనాకుఇష్టం. మాఅమ్మతరచుగానన్నువాటేసుకొనిముద్దుపెట్టుకొనేది. నేనుకూడాఅమ్మబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టెవాడిని. “ఎరారాజానాతలవెంట్రుకలుఅంటేనీకుఎందుకురాఅంతఇష్టం” అనేదిమాఅమ్మ. “నీతలవెంట్రుకలుసిల్క్మాదిరిమెత్తగాఉంటాయమ్మా.నీవెంట్రుకలునామొహానికిరుద్డుకుంటుంటేహాయిగాఉంటుందమ్మా.” అన్నాను. నారూముఅమ్మరూముసెపరేట్గాఉండేవి. నేనుపొద్దుపోయేదాకాచదువుకుంటుంటేఅమ్మనారూములోకివచ్చేది.ఎరారాజాఇంకానిద్రపోలేదా.” అంటూనాదగ్గరకువచ్చినాపక్కనకూర్చునినావీపుచుట్టూచేతులువేసినన్నుగట్టిగాహత్తుకోనేది . నేనుకూడాఅమ్మవీపుచుట్టూచేతులువేసిచదువుకుంటున్నానమ్మాఅనేవాడిని.అప్పుడుఅమ్మలావుపాటిసళ్ళునాగుండెలకుఅదుముకొనేవి. నేనుఅమ్మనుఅలాగట్టిగావాటేసుకొనిఅమ్మబుగ్గలమీదముద్దులుపెట్టుకొంతుంటే “పోరాకొంటెవెధవా.అనీకొంటెపనులు” అనిముద్దుముద్దుగాఅనేది. “చదివిందిచాలుకానీఇంకానిద్రపో. రేపుపొద్దున్నలేవాలికదా” అనేదిఅమ్మ. నేనుపాడుకోగానేఅమ్మతనరూముకువెళ్ళేది. కానిఅమ్మకుఒపట్టాననిద్రపట్టేదికాదు .నాన్నగుర్తుకువచ్చేవాడేమో. అమ్మతనచేతినితనతొడలమధ్యఅడుముకోడంఎన్నోసార్లుచూచాను. ఒక్కోసారిబోర్లాపడుకోనేది. అప్పుడుఅమ్మఎత్తైనపిర్రలుచూస్తుంటేనాకులవడాలేచేది. మాఅమ్మనాకుపొద్దుటేనిద్రలేపికాఫీకప్చేతికిఇచ్చేది. అలాఒంగినిద్రలేపుతుంటేఅమ్మలావుపాటిసళ్ళునామొహంమీదఅడుముకుంటుంటే,నాకుఅసలేమార్నింగ్ఎరేక్షన్దానికితోడూఅమ్మబలిసినసళ్ళుమొహంమీదఆడుతుంటేనామొడ్డబిర్రబిగిసిపోయేది. . అమ్మనాబుగ్గమీదచుప్చుప్మంటూముద్దులుపెట్టివెళ్ళేది. నావయసు 20 అయినాబాగాపుష్టిగాబలంగాహాన్డ్సంగాఉండేవాడిని. నాకుఒకఅలవాటుఉండేదినాచేతులుతడిఅయితేనేనునాసుతులనుఅమ్మపమిటకొంగుకుతుడుచుకోనేవాడిని. […]

ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పనా – 1 33

పద్మజ గుట్టు మట్లు చూద్దామా మరి ఇంక……………. ఆ……….ఆ……..అమ్మ………ఆ…….హా…….అలాగే ఉమ్మ, ఆ ఏవండీ ఆ అబ్బా అలానే అంటూ పద్మజ తన భర్త శ్రీనివాసుని మరింతగా తన మీదకి ఒత్తుకుంటూ రెండు కాళ్లతో నడుముని చుట్టేసింది, శ్రీనివాస్ తన అంగాన్ని మరింతగా లోపలికీ తోస్తున్నాడు, మరింత గట్టిగ తన నడుముని తపక్ తపక్ మన్న శబ్దాలు వాళ్ళ పడకగది అంత వినిపిస్తోంది. ఉమ్మ పద్మజ ఆ ఆ ష్ ష్ అంటూ తన కుడి సన్ను ముచికని […]

కామదేవత – Part 45 71

మరో 15 నిమిషాల తరువాత మాధవుడు అమ్మ మీదనించీ లేచి బాత్రూంకి వెళ్ళి వొచ్చి మళ్ళీ అమ్మ మీద పడబోతుంటే అమ్మ వాడిని వారిస్తూ “ఇక్కడ ఇంకా ఇంకో వారం వుంటానుగా.. రాత్రంతా ప్రయాణం వల్ల సరిగ్గా నిద్రపోలేదు ఓ గంట నిద్రపోనీరా మాధవా” అన్నాది అమ్మ.. “మరొక్కసారే అత్తా.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్..” బ్రతిమాలాసాగేడు వాడు అమ్మని.. అయినా కానీ అమ్మ వాడిని వారిస్తూ.. “రాత్రి ఇక్కడే వుంటానుగా.. రాత్రంతా నీ ఇష్టం నీకు అడ్డుచెప్పను.. ఒక్క […]

కామదేవత – Part 42 54

గత భాగం ముగింపు: సుశీల, పద్మజలు కలిసి మధు వొంటికి నూనె రాసి నలుగు పెట్టి తల స్త్ననం చేయించేక మధుకి కొత్త బట్టలు కట్టించేరు. తరువాత సుందరం, సుశీల కలిసి మధుని ఆశీర్వదించేరు. తరువాత సుశీల, శారద కుటుంబాల వాళ్ళు మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాలు చేసేరు. రమణి మిగతా ఆడపిల్లలంతా కూడా భోజనాలు చేసి సుదర్శనానికి భోజనం పట్టుకుని సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు. భోజనాలు ఐపోయేక అక్కడ శారద ఇంట్లో సుభద్ర శారదలు కలిసి […]