జ్యొతి – జంబలకడీ పంబ – Part 2 127

జ్యొతి ఫొన్ మొగింది.. అటు వైపు కొంపని యం.డి.. ‘జ్యొతి.. బెంగులుర్ క్లైంట్ నువ్వె గా చుస్తుంది..’ ‘అవును సర్.. అది పుర్తి అయిపొయింది..’ అన్నది జ్యొతి.. ‘రెపు నువ్వు బెంగులుర్ వెళ్ళలి మిటింగ్ కి.. టికెక్ట్స్ కూడ రెడీ..’ అన్నడు యం.డీ.. ‘నేనా.. నేను ఎప్పుడూ వెళ్ల లేదు సార్..’ అని కొద్దిగ నసుగుతూ అన్నది జ్యొతి.. ‘ఎం పర్వలేదు.. డిల్ అల్మొస్ట్ అయిపొయింది.. నువ్వు వెళ్ళి మిటింగ్ లొ వాళ్ళకి వివరం గా చెప్పితె చాలు.. నీకు తొడూగా ప్రియాంక, మధు కూడ వస్తున్నరు.. వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొ..’ అన్నడూ.. ‘ఒకె సార్.. మరి..’ అని సాగతిసింది.. ‘అన్ని ఎరెంజ్ చెసాను.. రెపు ఉదయం 9కి ఫ్లైట్.. హొటెల్ కూడ బుక్ చెసాను.. మీటింగ్ చుసుకొని మరునాడూ ఉదయం కి మీరు ఇక్కడ వునటారు.. అల్ది బెస్ట్..’ అని ఫొన్ పెటెసాడు.. జ్యొతి ముఖం వాడీపొవటం చూసి కావేరి ‘ఎవరు ఫొన్ లొ..’ అని అడిగింది.. ‘మా యం.డి గారు.. రెపు బెంగులుర్ వెళ్ళలి అంట..’ అన్నది.. ‘కంపని పని మీదా???..’ అని అడిగింది కావేరి.. ‘అవును.. రెపు ఉదయం వెళ్ళి మరునాడు ఉదయం రెటర్న్ అంటా..’ అన్నది దిగులుగా.. ‘ఎం కాదు లె.. ఒక్క రోజె కద.. నీతొ ఎవరు వెళుతున్నరు.. ’ అడీగింది కావెరి.. ‘ఉన్నరు లె.. ఇద్దరు ప్రియాంక, మధు అని.. ఇద్దరు లవెర్స్.. వాళతొ మీటింగ్ లొ అసలు పని లేదు.. నాకు తెలిసి విళ్లె కావాలని యండీ కి చెప్పి వుంటారు .. మెము వెళుతాము అని..’ అన్నది జ్యొతి వళ్ళని తిట్టుకుంటూ.. ‘పొనిలె.. ఎంజయ్ చెసుకుంటారు..’ అని నవ్వింది క్ఆవేరి..
ఉదయం 8 కి రెడీ అయ్యి కుర్చుంది జ్యొతి.. క్యబ్ కొసం చుస్తూ ఉండగా.. ‘అన్ని పెట్టుకున్నవా..’ అని బాత్రుం నుండీ వస్తూ కావేరి అడిగింది.. ‘ఆ.. పెట్టుకున్న..’ అన్నది జ్యొతి .. ‘అన్ని అంటె.. ప్యాంటిస్ కాకుండా.. నేను తెచ్చిన టైట్స్ ఇన్నెర్ వేర్..’ అన్నది జ్యొతి తొడలను పట్టుకుంటూ … ‘అబ్బ .. ఆపవె.. అసలె టెంషన్ తొ చస్తున్న..’అని చిరకు పడీంది.. జ్యొతి.. ‘ఎ.. జ్యొతి.. ఇటు చూడూ..’ అని కావేరి జ్యొతి ముఖం లొ కి చూస్తు.. ‘అన్ని సద్దుకుంటాయి.. నువ్వు కంగారు పడుకు..’ అన్నది కావేరి.. ‘ఉం… థంక్స్.. వెళ్ళటం భయం కాదు.. ఈ పరీస్తితి లొ వేళ్ళటం కొద్ది గ భయం గా వుంది..’ అన్నది జ్యొతి .. ‘ఎం కాదులె.. మళ్ళి రెపు మధ్యనం కి ఇక్కడ వుంటావు గా..’ అని కావేరి లేచింది.. ‘కావేరి.. నువ్వుతెచ్చిన ఇన్నెర్ వేర్స్ ఎ వాడూతున్న..’ అన్నది జ్యొతి.. ఇంత లొ క్యబ్ హాఱన్ వినిపిచేసరికి.. ‘క్యబ్ వచ్చినట్టు వుంది.. ‘అని జ్యొతి కంగారు గ తన బ్యాగ్ తీసుకొని వేళూతుండగా.. ‘ఏ జ్యొతి..’ అని పిలిచి కావేరి జ్యొతి ని కౌగిలించు కోని.. ‘జాగ్రత్త..’ అని జ్యొతి మొడ్డను తట్టి నిమిరింది కావేరి.. ‘ఉం.. బాయ్..’ అని చెప్పి కదిలింది జ్యొతి.. కిందికి వేళెసరికి.. క్యబ్ లొ ప్రియాంక, మధు లు ఆల్రెడీ కార్ లొ వున్నరు.. జ్యొతి ఎక్కిన తరువాత క్యబ్ అక్కడ నుంచి కదిలింది..
అయిర్ పొర్ట్ లొ అందరు హడావిడీగా తిరుగుతున్నరు.. బొర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తరువాత.. ప్రియాంక మధు ల తొ ముందుకు కదిలింది జ్యొతి.. అక్కడ ఎం జరుగుతుందొ చుడగానే జ్యొతి గుండె ఆగినంత పని అయింది.. ప్రియాంక ఒక కర్టేన్ తొ వున్న క్యబిన్ లొ కి వేళ్ళింది.. సెకురిటి చెకప్ కోసం.. ‘అయ్యొ.. నా పరువు పొయింది ఈరొజు.. అదీ ఇంత మంది ముందు.. ‘ అనుకుంటూ అక్కడే నీలుకుపొయింది.. 2 నిమిషాల తరువాత ప్రియాంక బయటకు వచ్చేసింది.. ఆ లేడీ సెకురిటి గార్డ్.. జ్యొతి ని లొపలికి రా అనట్టు చేయి చుపిచ్చింది.. జ్యొతి కాళ్ళు కదలటంలేదు.. నీలికు పొయి అక్కడె నుంచుంది.. ‘మేడం.. ప్లిజ్ కం..’ అన్నది వినయం గా.. ఉలిక్కి పడీ ముందుకు కదిలి లొపలొకి వేళ్ళింది జ్యొతి.. ‘చేతులు పైకి లేపండీ..’ అన్నది ఆ లేడీ.. జ్యొతిమెల్లగా చెతులు సగం పైకి లేపింది.. ఆ సెకురిటి లేడీ జ్యొతి ముందు నుంచోని.. తన రెండూ చేతులు జ్యొతి వెనకకు పొనిచ్చి.. జ్యొతి వీపును తడూముతూ..

3 Comments

Add a Comment
  1. Hi ……my name is Gayatri , nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Plz ee story ki continuation ekkada undo cheppandi…

  2. Hi my name is Gayatri ..nenu role reversal stories raastuu untaanu….ee story writer evaro cheppandi….

    Ee story ki continuation ekkada dorukuntundo cheppandi

  3. Hi , my name is Gayatri ….nenu role reversal stories raastaanu…ee story writer evaru….

    Plz deenini continuation raayandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *