ATM 1020

ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ‘అప్సరసే’.నీరజ ఒంట్లొ మార్పులను చూసి, “పర్లేదు పనిమంతుడే గుంటని బాగానే దేంగుతున్నాడు” అని మనసులో అనుకున్నాడు.రమణపై రాజుకి మొదటిసారి ఈర్ష్య కలిగింది.అప్పుడే నీరజ మీద రాజు కన్నేశాడు.

కొడుకు పుట్టిన వేళావిశేషమేమో కాని రమణకి యమన్ కి వెళ్ళే ఛాన్సు ఒచ్చింది.తను వెళ్ళి ఎదో ఒక పని చూసుకొని పెళ్ళాన్ని తీసుకెళదామనుకున్నాడు.రమణ యమన్ కి వెళ్ళాడు.రమణ తల్లిదండ్రులు 6నెలలు పెద్దవాడి దగ్గర మరో 6 నెలలు రమణదగ్గర ఉంటారు.గడువు ముగియడంతో పెద్దవాళ్ళు పెద్దాడి దగ్గరకు వెళ్ళారు.రమణకి పెద్దాడికి ఆస్తి గొడవలు. దాంతో ఒకసారి గొడవలో పెద్దాడు నీరజని కొట్టాడు.అప్పట్నించి మాటల్లేవు. నీరజకి పెద్దాడంటే అసహ్యం. నీరజ ఒంటరిగా ఉండలేక తల్లిని తోడు తెచ్చుకుంది. పేరు సుగుణమ్మ.ఒట్టి అమాయకురాలు అందరినీ నమ్ముతుంది.నీరజ మాట సుగుణమ్మకి వేదం.రమణ నీరజకి యమన్ నుండి వారానికి ఒకసారి ఫోన్ చేసేవాడు.ప్రతీనెల డబ్బులు రాజుకి పంపేవాడు.రాజు ఆ డబ్బుతెచ్చి నీరజకిచ్చేవాడు.రాత్రిళ్ళు పిల్లాడికి ఒంట్లోబాలేకపోతె ఎంతరాత్రైన రాజు ఒచ్చి హాస్పిటల్కి

తీసుకెళ్ళేవాడు.కాబట్టి రాజు అంటే నీరజకి,సుగుణమ్మకి చాలా గౌరవం. ఇలా ఉండగ రమణ నీరజకి ఫోన్ చేసి నెలైంది.నీరజకి ఆందోళనగా ఉంది.రాజుకి ఫోన్ చేసి “ఆయనేమైనా మీకు ఫోన్ చేసారాండి” అని అడిగింది.”చేయలేదు,చేస్తే నీకు ఫోన్ చేయమంటానులే” అని చేప్పాడు రాజు.(నీరజ ఫోను నీళ్లలో పడి పాడై పోయింది.దాంతో రాజుకే ఫోన్ చేయాలి.) ఆ తెల్లవారే రమణ రాజుకి ఫోన్ చేసాడు.”నేను బాగానే ఉన్నాను,ఒచ్చేనెల్లో ఇండియాకి ఒస్తాను.”

రా:అదేంటి నువ్వురావడానికి సంవత్సరం పడుతుదన్నావుగా.

ర: అవును నిజమే కాని పనితగ్గడంతో నెలరోజులు సెలవులిచ్చారు. నీరజకి చెప్పు,సరే ఉంటాను.

పోంగుతున్న పాలమీద నీళ్లు చల్లినట్లు ఈ విషయం రాజు మైండ్ ని బాక్ల చేసింది.ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఆ పిల్లని గుర్రం ఎక్కించడం కష్టమే అనుకొని ఉసూరుమంటూ విషయం చెప్పడానికి బయలుదేరాడు.

రమణ ఇంట్లో ఊహించని దృశ్యాన్ని చూసి బిత్తర పోయాడు.సోఫాలో బాసపీట వేసుకుని పిల్లాడికి పాలిస్తూ ఎప్పుడు నిద్రలోకి జారుకుందో తెలియదు పిల్లవాడు కాలితో తన్నడంతో కొంగు పూర్తిగా జారి పోయింది. హుక్కులు తీయడంతో జాకెట్ పూర్తిగ ఎదమించి తొలగిపోయి నగ్నంగ సళ్లు బయట పడ్డాయి.అసలు ఎప్పుడు కొంగుచాటు నుంచే ఎత్తులను చూసి వేడేక్కే రాజు నేరుగ పాలబంతులను చూసేసరికి

5 Comments

Add a Comment
  1. Upload continuity of this story

  2. Plz continue the story as soon as possible

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *