సోగ్గాడే చిన్ని నాయన ఒక్క పిట్టనైన కొట్ 35

“అయ్యో ఉత్త కళ్ళేనా? ఇంకా ఎమన్నా చెప్తావేమో అనుకున్నా” అంది.
“చెప్పడానికి చాలా ఉంది కానీ…….నువ్వేమనుకుంటావో అని……” సాగదీసా.
“ఏం పర్వాలేదు చెప్పు” అంది.
“నీ కళ్ళు… ఇంకా కొంచం కింద అందమైన ముక్కు…..ముద్దొచ్చే పెదాలు…..నున్నటి చెంపలు…..ఇంకా కొంచెం కింద పొడుగాటి మెడ…..ఇంకా కొంచెం కింద…….” అని తన కళ్ళలోకి చూసా.
“హా ఇంకా కింద?” అని ముసి ముసిగా నవ్వుతూ* కిందకి* చూసింది.
ఇవ్వాళ నా లక్కు బాగుంది అనుకొని “ఇంకా* కింద అందమైన భుజాలు…….తరువాత(ధైర్యం
చేసి) ఎత్తైన……..(తన కళ్ళలోకి చూస్తూ) సళ్ళు……(నవ్వింది) కొంచం కింద ఉండి లేనట్టు పల్చటి పొట్ట ఇంకా నడుము……..ఇంకా కొంచం కింద……”
“ఇంక చాలు బాబు ఆపు మొత్తం చెప్పేలా ఉన్నావే?” అంది.
“నీ అందాన్ని మాటల్లో వర్ణించటం కష్టం గీత” అన్నాను.
“కొట్టావులే డైలాగులు. ఇన్ని రోజులూ ఏమైందమ్మా?
ఈ రోజు కొత్తగా మొదలెట్టావ్?” అంది.
“ఈరోజు కొంచం ధైర్యం వచ్చింది గీత. నిన్ను చూస్తుంటే ఏదో ఏదో చెయ్యాలి అనిపిస్తోంది”
అన్నాను.
“ఏం చెయ్యాలనిపిస్తోందో దొర గారికి?”
అంది.
“నిన్ను నా కౌగిట్లో బంధించి గట్టిగా ముద్దు పెట్టాలి అనిపిస్తోంది గీత” అని తన చెయ్యి పట్టుకున్న.
“వోరి నాయనో వద్దురా నన్ను వదిలెయ్యి, ఏమైందిరా నీకు? సచ్చినోడా ఒక్కదాన్ని ఉన్నానని తెగ రెచ్చిపోతున్నావ్? ఏం వొళ్ళు తిమ్మిరిగా ఉందా?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *