రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 9 60

రేణుక కూడా అలా గోడల మధ్యలో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చుట్టూ గోడలు ఉండటంతో ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక భయంతో, “రాము…రా….మూ….” అని కేకలు పెడుతున్నది.
అలా భయంతో కేకలు పెడుతున్న రేణుకకి ఒక్కసారిగా అంతా నిశబ్దంగా ఉన్నట్టు అనిపించి భయంతో చుట్టూ చూస్తున్నది.
ఆమె చెవులకు అక్కడ కీచురాళ్ళ శబ్దం, పక్కనే ఎవరో గాలి పీలుస్తున్న శబ్దం వినిపించడంతో రేణుక భయంతో తన చేతిలో నీళ్ళు సీసాని గట్టిగా పట్టుకుని చుట్టూ చూస్తున్నది.

అలా భయంతో వణికిపోతున్న రేణుకకు తన పక్కనే ఉన్న గోడలో నుండి రెండు చేతులు బయటకు వచ్చి తన వైపుకు వస్తున్నట్టు ఉండటంతో ఆమె భయంతో వణికిపోతూ ఆ గోడ దగ్గర నుండి ఇంకో గోడ వైపు వెళ్ళి ఆనుకోబోతుండగా ఆ గోడ లోనుండి కూడా రెండు చేతులు వచ్చి రేణుకని పట్టుకోబోయాయి.
కాని రేణుక ఆ చేతులకు దొరక్కుండా తప్పించుకుంటూ దూరంగా పరిగెత్తుతున్నది.
రేణుక అలా ఏ గోడ దగ్గరకు వెళ్ళినా రెండు చేతులు వస్తుండటంతో భయంతో అరుస్తూ ఒక గోడ నుండి ఇంకో గోడ వైపు పరిగెత్తుతూ పిచ్చిపట్టిన దానిలా అరుస్తున్నది.
రేణుక ఒక గోడ దగ్గర ఆగి నిల్చుని భయంగా చూస్తున్నది….అంతలో తన ఎదురూగా ఉన్న గోడ పగులుతున్నట్టు అందులోని ఇటుక రాళ్ళు ఎగిరెగిపడటం చూసి భయంతో ఏం చేయాలో తెలియక అలాగే చూస్తున్నది.
అలా భయంతో నిల్చున్న రేణుకకి సుందర్ ప్రేతాత్మ గట్టిగా అరవడం వినిపించింది.
కాని అంతలో తన ఎదురుగా ఉన్న గోడ పూర్తిగా పడిపోవడంతో అక్కడ సుందర్ ప్రేతాత్మ ఉన్నదనుకుని సీసాలో నీళ్ళు స్ప్రే చేస్తున్నది.
కాని అక్కడ సుందర్ ప్రేతాత్మ కనిపించకపోవడంతో రేణుకు భయపడుతూ చిన్నగా వెనక్కు అడుగులు వేస్తూ గోడకు ఆనుకుని కళ్ళు మూసుకున్నది.
అలా కళ్ళు మూసుకున్న రేణుక తల రెండు వైపులా గోడలో నుండి రెండు చేతులు బయటకు వచ్చి రేణుక గొంతుని పట్టుకున్నాయి.
దాంతో రేణుక తన చేతిలో ఉన్న నీళ్ళ సీసా వదిలేసి భయంతో పెద్దగా అరుస్తూ తన గొంతుని పట్టుకున్న చేతులను తన చేతులతో విడిపించుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నది.
రేణుక భయంతో వేస్తున్న కేకలు అక్కడక్కడే తిరుగుతున్న రాముకి వినిపించాయి….కాని అక్కడ నుండి వెళ్లడానికి దారి లేకపోవడంతో, “రేణు…..” అని అరుస్తూ ఎలా వెళ్లాలా అని చుట్టూ చూస్తున్నాడు.
ఇక్కడ రేణుక తనను పట్టుకున్న చేతుల బారినుండి తప్పించుకోలేక భయంతో, బాధతో అరుస్తున్నది.
చుట్టూ చూస్తున్న రాముకి అక్కడ మూలగా పొడవాటి వెదురుబొంగులు కనిపించడంతో వాటిల్లో ఒకటి తీసుకుని ఒక చివర పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వెదురుబొంగు రెండో చివరను గోడకు ఆనించి గాల్లో పైకి లేచి ఆ గోడ మీద నుండి ఇంకో వైపు పడ్డాడు….కాని అక్కడ కూడా రేణుక కనిపించకపోయే సరికి ఆమెను గట్టిగా పిలుస్తూ చుట్టూ చూస్తున్నాడు.

అలా చూస్తున్న రాముకి కొద్దిదూరంలో సగం పడిపోయిన గోడల అవతల గోడలో నుండి రెండు చేతుల మధ్యలో ఇరుక్కుని రేణుక భయంతో అరుస్తుండటం చూసాడు.
దాంతో రాము వెంటనే ఆ పడిపోయిన గోడల మీద నుండి దూక్కుంటూ వెళ్ళి రేణుక ఎదురుగా నిల్చున్నాడు.
ఎదురుగా రాముని చూసే సరికి రేణుక, “రాము….రా….మూ….” అని పెద్దగా అరుస్తూ కొద్దిదూరంలో పడిఉన్న నీళ్ళ సీసా వైపు చూపించింది.
రాము వెంటనే ఆ సీసాను తీసుకుని అందులో ఉన్న నీళ్ళని రేణుకని పట్టుకున్న చేతుల మీద స్ప్రే చేసాడు.
దాంతో ఆ చేతులు వెంటనే రేణుకను వదిలేసి బాధతో అరుస్తూ మాయమైపోయాయి.
రాము వెంటనే రేణుక చేతిని పట్టుకుని, “పద….వెళ్దాం,” అంటూ అక్కడ నుండి పరిగెత్తుకుంటూ తీసుకెళ్లాడు.
అలా వాళ్ళిద్దరూ పరిగెత్తుకుంటూ బావి దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళిద్దరి వెనకాల సుందర్ ప్రేతాత్మ తన రఘుతో ఒక బాంబు లాంటికి పేల్చడంతో ఇద్దరూ ఎగురుకుంటూ వచ్చి బావికి దగ్గరలో పడ్డారు.
వాళ్ళీద్దరూ అలా పడగానే రాము దగ్గర ఉన్న ఆ నీళ్ళ సీసా కింద పడి పగిలిపోయింది.
ఆ సీసా వైపు వాళ్ళిద్దరూ నిస్సహాయంగా చూస్తున్నారు….ఇంతలో అక్కడ నేలలో నుండి చెట్ల ఊడలు కొన్ని బయటకు వచ్చి ఇద్దరి కాళ్ళకు చుట్టుకుని కదలకుండా చేసాయి.
దాంతో రాము ఆ ఊడల నుండి విడిపించుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు….కానీ ఆ ఊడ రాము కాలికి చుట్టుకుని పైకి లాక్కెళ్లడంతో రాము అక్కడ తలకిందులుగా వేలాడుతున్నాడు.

అది చూసి రేణుక ఏం చేయాలో తెలియక భయంతో ఏడుస్తూ, “రాము…..” అంటూ అరుస్తున్నది.
రాము అలా వేలాడుతూనే రేణుక వైపు చూసి, “రేణు….మనం బావికి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాము….ఆ లాకెట్ ని తీసి బావిలోకి విసిరెయ్ రేణూ….” అన్నాడు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Good script without dragging.
    Continue with a second season the escapades after returning to future with daughter in law’s and granddaughters and others.

  2. Boaring story. Pl don’t people like this type of stories. People like open sex language stories.

  3. very nice and interesting storie

  4. Brother plz upload today episode

  5. Hi.. brother awesome narration and twists in the story.. keep it up so post similar some more stories ..

  6. Hi Brother .. your story narration’s and twist are awesome. Keep it up. So post similar stories ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *