యుద్ధ నీతి 2 112

ధీర్గత్ ఆమె మాతలు పట్టించోకుండా ఆమె వైపే చూస్తుంటే హాల్దియా కు తన ప్రయత్నం ఫలించినట్టేననిపించింది.
మత్తుతో తూలుతున్నట్టు నాటకం ఆడుతున్న పాణి ఆమె అసలు ప్లాన్ అర్థ అయ్యి సుకృత ఇచ్చిన జవాబుకు తీరుకు గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ పక్కనే ఉన్న బాటలును చప్పున అందుకొని లేచి నిలబడ్డాడు.హాల్దియా అయోమయంగా చూస్తూ ఏదో చెప్పడనికి నోరు తెరవ బోతుంటే భళ్ళున బాటలు పగుల గొట్టి అదే ఊపులో ఎగిరి హాల్దియా గొంతుపైన గుచ్చి ఆమెను ఒడిసిపట్టుకొన్నాడు.
ప్రక్కనున్న ఆడవారు కెవ్వున కేక వేసి దూరంగా జరిగారు.
పాణి గట్టిగా అరుస్తూ గది బయట ఉన్న గార్డ్స్ ను పిలిచి తలుపులు తీయ మని బెదిరిస్తూ హాల్దియాను తోసుకొంటూ ముందుకెళ్ళాడు. పాణి అంత పెదా ఆఫీసరైనా మత్తులో ఆమె ప్లాన్ అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు.
అతడికి లొంగినట్టే ముందుకెళుతూ ఉంతే ఇందాకాఫోటోలు తీసినతను చకా చకా ఫోటోలు తీసేసాడు.
తలుపు దగారగా వస్తుంటే లోపలున్న ఆడవారిలో ఒకామె, పిస్టల్ తో పాణి పిక్కల మీద షూట్ చేసింది.
కాలికి బుల్లెట్ తగలగానే భాధతో అరుస్తూ కిందకు పడిపోయాడు. పాణి. ప్రతీదీ తన కెమెరాతో ఫోటోలను తీస్తూనే ఉన్నాడా ఫోటొ గ్రాఫర్.

Updated: April 24, 2021 — 3:16 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Next story plźzzzzz

  2. Whare is next episode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *