మెగా సీరియల్ అమ్మ అక్క చెల్లి, నేను 127

చేసుకోడం. అంటే ఈ family relationsలేనప్పుడు అది తప్పు కాదు. ఇప్పుదు మనము family

relationsపాటిస్తున్నాము కదా అందుకని incest తప్పు” అన్నాడు నాన్న
“అంటే నాన్నా ఇప్పుడు కూడా మనం family relations పాటించక పోతే, incest love మంచిదే కదా”

అన్నాను
డాడీ ఏమీ మాట్లాడ లేదు
“నాన్నా ఇదంతా ఎందుకు అడిగాను అంటే, ఇందాక చెప్పానే మా ఆయన వేరే అమ్మాయితో సెక్స్ చేసాడని, ఆ

అమ్మాయి ఎవరో కాదు, మా ఆయన చెల్లెలు సునీత. ప్రతుతం మీ కోడలు. అందుకే అది తప్పా కాదా అని

అడిగాను.” అన్నాను

“డాడీ కొంచెం ఆలోచించి ఇలా అన్నాడు
“అన్న చెల్లి ప్రేమగా ఉంటారు. కాని ఆ ప్రేమ మీ ఆయన విషయం లో ఎక్కువ అయింది. అందుకే సెక్స్

చేసుకున్నారు. అది పెద్ద తప్పు కాదు.”
“డాడీ మీరు ఎప్పుడన్నా, మా అమ్మ తో కాకుండా వేరే వాళ్లతో సెక్స్ చెయ్యలని అనుకున్నారా.” అని

అడిగాను
“నిజం చెప్పాలంటే అనుకున్నాను” అన్నాడు నాన్న
“ఎవరితో నాన్న. ఎవరామె” అని అడిగాను
“సమయం చెప్పింది కాబట్టి ఇన్నాళ్లు దాచుకున్న రహస్యం చెపుతున్నాను. కాని ఇది ఎవరికీ చెప్పనని

మాట ఇవ్వు” అన్నాడు నాన్న.
నేను సరే అన్నాను
“మీకు తెలుసుగా మా ఆయన ఇటీవల నాతో సరిగా ఉండటం లేదు. అందుకని నేను ఎవరికీ చెప్పను”

అన్నాను
“మీ ఆయన అమ్మ నాకు చెల్లెలు. అంటే మీ మామ గారు నేను అక్క చెల్లెళ్లను చేసుకున్నాము. అందుకే

ఆయన కూతురిని నేను నా కొడుక్కు చేసుకున్నాను. కాని ఇక్కడే ఒక పెద్ద రహస్యం ఉంది.
“ఏంటి నాన్న అది” అని అడిగాను
“పేరుకు మీ అమ్మ ను నేను చేసుకున్నాను. నా చెల్లిని మీ మామ గారు చేసుకున్నారు. కాని నేను నా

చెల్లితో, మీ మామ గారు తన చెల్లితో సెక్స్ చేసే వారు. మాకు పిల్లలు పుట్టారు. కాని ఎవరు ఎవరికి పుట్టారో

తెలీదు. నువ్వు నీ మొగుదు అన్న చెల్లెలు కావచ్చు. సునీత నవీన్ అన్న చెల్లి కావచ్చు. మీ ఆయనకు మీ

అమ్మ, తల్లి కవచ్చు.” అని అన్నాడు.
“అంటే మేము అందరమూ అన్నా చెల్లి అక్క తమ్ముదు, తల్లి కొడుకులు వరసా” అన్నాను.
“అవును” అన్నాడు నాన్న.
“my god చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది.” అన్నాను
“మరి ఇన్ని తెలిసి కూడా నన్ను మా అన్నయ్య కు, నీ కొడుక్కు సునీతను ఎందుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసావు” అన్నాను
“ఈ రహస్యం నాకు మీ మామ గారికే మీ అమ్మకు మీ అత్త గారికి మాత్రమే తెలుసు. మీకు తెలీదు

కదా.అందుకని చేసాము” అన్నాడుడాడీ
“అది కాదు నాన్నా. అన్న చెల్లి, అక్క తమ్ముడు దెంగించుకొని పిల్లలు కనడం పాపం కదా” అన్నాను
“ఎవరికీ తెలియనంతవరకూ అంతా సక్రమంగా జరుగుతుంది” అన్నాడు నాన్న నవ్వుతూ
“అయితే నువ్వు నన్ను దెంగితే కూడా తప్పు కాదా” అన్నాను కసిగా

7 Comments

Add a Comment
  1. Very very excellent

    1. MSG me if you intrested

  2. Kamadevatha vratham ????

    1. Egarly waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *