మెగా సీరియల్ అమ్మ అక్క చెల్లి, నేను 127

“ఏమే ఏమయిందే మీ అమ్మ నిన్ను నాలుగు చీవాట్లు పెట్టింది కదూ” అంది సునీత
“ఏమీ కాదు. ఎంచక్కా తన అల్లుడి మొడ్డ తన పూకులో దోపేసుకుంటాను అంది” అన్నాను
“వామ్మోమీ అమ్మ కూతుళ్లు సామాన్యులు కాదే తల్లి. కొంప దీసి మీ అమ్మ తన కొడుకు అదేమా ఆయన

మీద కన్నేస్తుందా” అంది నవ్వుతూ
“ఏమో ఎవరు చూసొచ్చారు” అన్నాను. మర్నాడు నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. మీకు చెప్పానుగా మాకు

ఒక మామిడి తోపు ఉందని. అక్కడ ఒక చెట్టు కింద దేవుడు వెలిసాడని.
నేను మాడాడీ కారులో అక్కడకు వెళ్దామనుకున్నాము. మా ఆయన మా అమ్మ ఒంటరిగా ఇంట్లో వదిలి

వెళ్లాలని నా ఆలోచన. అందుకని నేను డాడీ ని నా వెంట తీసుకొని వెళ్లాను.
నేను డాడీ కారులో వెళ్లాము. మా అమ్మ మా ఆయన ఒంటరిగా ఇంట్లో ఏమి చేసుకుంటారో అని

ఊహించుకుంటూ మా డాడీ పక్కన కూర్చుని కారులో వెళుతున్నాను.
నేను మా డాడీ దూరంగా ఒక మామిడి చెట్టు కింద కూర్చున్నాము.
“డాడీ దాడీ ఎలా ఉన్నారు డాడీ” అన్నాను డాడీ పక్కన కూర్చుని
“చాలా బాగున్నానమ్మా” అన్నాడు డాడీ
“ఏమో డాడీ ఈ నడుమ నాకేం టైం బాగా లేదు” అన్నాను దిగాలుగా
“ఏంటమ్మా ఏమయింది” అన్నాడు డాడీ
“ఈ నడుమ ఆ ఆయనకు నా మీద interest తగ్గి పోయింది.
“నిజమ్మా నీకు ఎలా తెలుసు” అన్నాడు
“ఎలా తెలుసు అంటే ఇటీవల మా ఆయన వేరే అమ్మాయిని సెక్స్ చేస్తుంటే చూచాను.ఏమిటీ అని అడిగితే సరీ

అన్నాడు. సరే అని వదిలేసాను. ఏమి చెయ్య మంటావు డాడీ నువ్వే చెప్పు” అన్నాను
“వయసులో ఉన్న కుర్రాడు కదమ్మా. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి తప్పులు జరుగుతుంటాయి. సర్దుకుపోవాలి. అల్లరి

చేసుకోకూడదు. నువ్వు correct గానే చేసావు” అన్నాడు డాడీ.
“పోనీలెండి డాడీ ఆయన ఇష్టం వదిలెయ్యండి. దాడీ incest love అంటే ఏమితి” అని అడిగాను

అమాయకంగా.
డాడీ నా మొహం వంక చూచాడు. “నీకు ఆ విషయాలు ఎందుకమ్మా. అలా మాట్లాడకూడదు తప్పు”

అన్నాడు
“ఊరికే అడిగాను డాడీ. నిన్ను కాక ఎవరిని అడుగుతాను చెప్పు” అన్నాను గోముగా
“incest love ఏమంత పెద్ద తప్పు కాదు కానీ కాని తప్పు. incest అంటే family members తో సెక్స్

7 Comments

Add a Comment
  1. Very very excellent

    1. MSG me if you intrested

  2. Kamadevatha vratham ????

    1. Egarly waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *