మంజులనాదం మంజుల 2 122

(ఈ భాగం లో తండ్రి కూతుళ్ల దెంగులాట ఉంది. ఇష్టం లేని వాళ్లు చదవకండి.
ఇందులో పాత్రలు కల్పితాలు. నిజాలు కావు. కావు కూడా ఎక్కడా ఇలా జరగదు. ఒక

సినిమా చూసినత్తు ఈ కధ చదవండి ఆనందించండి. ఆచరించకండి.
incest is injurious to health
inka cadavanDi

ఇంటికి రాగానే కాల్ బెల్నొక్కాను.
మా అత్త గారు డాడీ ఏమి చేస్తుంటారు. ఇంకా దెంగించుకుంటూనే ఉంటారా. లేక

నాన్న వస్తున్న విషయం తెలియని మా అత్త గారు గుడికి వెళ్లిందా ఏమో చూద్దాం

అనుకున్నాను. అప్పటికే మా నాన్నా ఓ పెగ్ వేసుకున్నట్టు అర్ధం అయింది.
నాన్నా అత్తయ్య లేదా అని అడిగాను
లేదమ్మా ఇప్పుడే గుడికి వెళ్లింది. రాత్రి అంతా ప్రోగ్రాం ఉందట అందుకని. అన్నాడు

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *