ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 171

అన్నాడు. నా పక్కన నిలబడి ఉన్న నా భార్య వైపు చూసాను. తను తదేకంగా నా కళ్ళవైపు చూస్తూ నా చేతివైపు కళ్ళు తిప్పింది. నేను నా చేతిని చూస్తే అది నా మొడ్డను నలుపుతూ ఉంది. ఠక్కున చేయితీసేసి తల పక్కకు తిప్పేసాను. అటు వైపు నా చెల్లెలు కూడా నన్ను చూస్తుంది. నేను తనను చూడగానే తను ఫక్కున నవ్వేసింది. ఆ నవ్వుకి అందరూ పక పకా నవ్వేసారు. నేను తల మీద చెయ్యి పెట్టుకుని నాలోనేను నవ్వుకుంటూ సిగ్గుగా తల దించాను.

“ఏం ఫీల్ అవ్వకు రా. బావ కూడా అదే చేస్తున్నాడు.”

వాడు ఆ మాట అనే సరికి అందరూ మళ్ళీ నవ్వేసారు. ఆట మళ్ళీ మొదలయ్యింది. ఈ సారి కూడా నాదే షో అయ్యింది. వాడికే కవుంట్ ఎక్కువ వచ్చింది.

“శహబాష్”

బావ నన్ను అభినందించాడు.

“అబ్బా ఆకాశ్ నువ్వు షో కొట్టడం లేదేంటి??”

మార్గరెట్ గారంపోతూ కవ్విపుగా అంది.

“ఈ ఒక్కసారికి వదిలేసేయ్ డార్లంగ్. తరువాత ఆట నుండి చూపిస్తా నా తడాఖా. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ముద్దుని మద్దు లాగా పెట్టక పోతే అప్పుడు చూస్తా వాళ్ళ పని.”

అంటూ తన సళ్ళ మీద చెయ్యి వేసి గట్టిగా పిసికాడు.

“స్.. ష్…. ముద్దు పెట్టాలి…. ఇంకేమీ చెయ్యకూడదు!!……”

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *