పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

మోహన్ కూడా తన తలమీద వున్నా పిన్ని లంగానీ చీరని మొత్తంగా పైకి లేపేసి గుండెలనిండా గాలి పీల్చుకుంటూ వాడు పిన్ని పూకుని ముద్దాడుతూ అలాగే పిన్ని పూదిమ్మమీద అలసటగా సోలిపోయేడు. అలా వాళ్లిద్దరూ సేదతీరుతుండగా మోహన్ తో కలిసి ఆటలాడుతున్న పిల్లలు మోహన్ గురించి వెదుకుతూ వాళ్ళ ఇంట్లో జొరబడి మోహన్ మోహన్ అని గట్టిగా పిలుస్తున్న పిలుపులకి ఈ లోకంలోకి వచ్చి పడిన పద్మ మోహన్ ని పక్కకి తోసి విసురుగా పడక గది బయటకి వచ్చి ఇంట్లో జొరబడిన పిల్లల మీద అరుస్తూ గట్టి గట్టిగా వాళ్ళని గదమాయించి వాళ్లందరినీ తరిమేసి విసురుగా ఇంటితలుపులన్నీ బిడాయించేసి అంతే విసురుగా అంతకన్నా కోపంగా తన పడకగదిలోకి వచ్చి పడకగది తలుపులనీ కిటికీలనీ మూసేసి గడియలు వేసేసింది.

తన పద్మ పిన్నిని అలా ఎప్పుడూ కోపగించుకోవడం చూడని మోహన్ కి ఏమి జరుగుతున్నదో అర్థం కావడంలేదు. పిన్నికి కోపం ఎందుకొచ్చిందా అని మోహన్ ఖంగారు పడుతూ ఇప్పుడు తన పని ఏమిటా అని భయంపడిపోసాగేడు. అది కోపం కాదు ఇన్నాళ్లుగా గూడుకట్టుకున్న సెక్స్ కోరికలు ఒక్కసారిగా కట్టలు తెంచుకోవడం వల్ల వచ్చిన సెక్సువల్ ఫ్రాస్ట్రేషన్ అని?

అలా పడకగది తలుపులూ కిటికీలూ వేసేస్తూనే, గదిలో ట్యూబు లైట్ ఆన్ చేసి పద్మ తన ఒంటిమీది చీర విప్పి పడేసింది. ఇది చూస్తున్న మోహన్ కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో విప్పారేయి. ఇదేంటి పిన్ని తన ఒంటిమీది చీర ఎందుకు విప్పేస్తుంది అని అనుకుంటుండగానే తన లోలంగా బొందు విప్పేసి తాను వచ్చి మంచం మీద పడుకుని మంచం మీద కూర్చున్న మోహన్ కి రెండుపక్కలా తన కాళ్ళు వేసి తన లోలంగాని నడుం పరివరకూ లేపేసుకుని తన తొడలు విడదీసి మోహన్ తలమీద చెయ్యవేసి మోహన్ ముఖాన్ని విచ్చుకున్న తన పూదిమ్మమీదకి అదుముకుంటూ .. రారా మోహన్ ఇంక ఇప్పుడెవ్వరూ మనల్ని డిస్ట్రబ్ చెయ్యరు అంటూ మోహన్ ముఖాన్ని తన పూకుమడతల్లోకి అదుముకుంది పద్మ ..

గుప్పున కొడుతున్న మదపువాసన మదన్ ముక్కుపుటాలని తాకుతుంటే కలిగే కైపుకి కళ్ళు మత్తుగా మూతలుపడుతుంటే .. మారు మాట్లాడకుండా మదన్ నోరు తెరిచి నాలుకని బారజాపి తన పిన్ని పూకుపాయల మడతల్లో ఈచివరినించీ ఆ చివరివరకూ నాకెప్పటికీ.. స్స్.. ఆహ్.. అలాగేరా మోహన్ .. అలా నాకు అంటూ పద్మ తన రెండు తొడలు మరింతగా విడదీస్తూ తన రెండుచేతులా తన పూరెమ్మల్ని విడదీసి పట్టుకుని నీ నాలుకని మరింత లోతుగా తొయ్యి అంటూ కొడుకు వరసైన కొడుకులాంటి మోహన్ ని ఉత్సాహపరుస్తున్నది.. ఐతే పద్మ తన పూరెమ్మల్ని విడదియ్యడం వల్ల అప్పటివరకూ పూరెమ్మల పాయల మడతల్లో కప్పడిపోయిన పద్మ కామ కీల ఇప్పుడు బయటకి పొడుచుకొచ్చి పిన్ని పూకు నాకుతున్న మోహన్ ముక్కు కి ఒరుసుకుంది .. దానితో పద్మ ఒళ్ళు ఝల్లుమనిపోయింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *