పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

ఆ 14/15 ఏళ్ల పిల్ల తానే అయినట్లు ఆ మగవాళ్ళు తననే ఆక్రమించుకుని తనతో రతి జరుపుతున్నట్లు ఊహించుకుంటూ వేడెక్కిపోతున్న సమయంలో దభాలున తలుపుతోసుకుని పద్మ గదిలోకి అడుగుపెట్టిన మోహన్ పిన్నీ అర్జన్ట్ గా నన్ను ఎక్కడన్నా దాచెయ్యవా, వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు అన్నాడు ఖంగారుగా. ఊహించని విధంగా ఆసమయంలో అలా తన గదిలోకొచ్చిన మోహన్ ని చూసి పద్మ చాలా ఖంగారు పడింది. పద్మ ఖంగారుకి కారణం అప్పుడు తానున్న పరిస్థితి.

అలా మోహన్ గదిలోకి వస్తూనే గదితలుపులు మూసెసి నన్ను ఎక్కడైనా దాచేయి అని మోహన్ ఖంగారు పెట్టెయ్యడంతో ఎం చెయ్యాలో ఏమి చెప్పాలో పద్మ కి తెలియలేదు. పద్మ బుర్రలో ఎటువంటి ఆలోచనా తట్టలేదు. ఎందుకంటే అప్పుడు పద్మ ఏమీ ఆలోచించలేని పరిస్థితిలో లేదు. అలాంటి తత్తరపాటులో వున్నా పద్మ ఖంగారులో తాను ఏమి చెపుతున్నాదో తనకే తెలియని పరిస్థితిలో మోహన్ ని ఇలా వచ్చి ఈ దుప్పట్లో దూరిపో అనేసింది. అంతకు మించి ఏమి చెయ్యాలో ఏమి చెప్పాలో ఆ సమయం లో పద్మ బుర్రకి తట్టలేదు ..

ఆక్షణంలో అక్కడేమీజరగబోతున్నాదో వాళ్ళిద్దరికీ తెలియదు .. ఇందుకేనేమో కానున్నది కాకమానదన్న నానుడి ఒచ్చింది ..

పిన్ని చెప్పిన మాట వింటూనే మరో ఆలోచన లేకుండా మోహన్ తన పిన్ని కాళ్ళ దగ్గర దుప్పటిని రెండుచేతులా పట్టి లేపుతున్నాననుకుంటూ ఖంగారులో పిన్ని కాళ్ళమీద కప్పుకున్న దుప్పటితోపాటుగా పిన్ని ఒంటిమీది చీరని లోలంగాతో సహా పైకిలేపేస్తూ తాను ఏంచేస్తున్నానో తనకే తెలియని స్థితిలో అమాంతం పిన్ని లంగాలో దూరిపోతూ పిన్ని వొంటిమీది చీరని లంగానీ దుప్పటిలా తనపై పూర్తిగా కప్పేసుకున్నాడు.

నిజానికి మోహన్ తాను దుప్పటీ మాత్రమే పైకి లేపెననుకున్నాడు కానీ వాడు దుప్పటితోపాటుగా పిన్ని ఒంటిమీది చీరని లోలంగానీ మొత్తంగా లేపేసి పిన్ని తొడలమధ్య దూరిపోతున్నాడని గుర్తించలేకపోయేడు .. కానీ గుర్తించవలసిన పద్మ గుర్తించేసరికే ఆలస్యం అయిపోయింది.. జరిగిన ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన పద్మ ఖంగారుగా కాళ్ళు రెండూ ముడుచుకునేప్రయత్నం చేసేప్పటికే రెండు కాళ్ళ మధ్య మోహన్ ఉండడంతో కాళ్ళు ముడుచుకోవడం కుదరకపోవడమే కాకుండా రెండుతొడలూ పూర్తిగా విడదీయ్యవలసి ఒచ్చింది .. అలా రెండుతొడలూ విడదియ్యడంతో పూరెమ్మలు విచ్చుకుని ఆసరికే కోరికల వేడితో సలసలలాడిపోతూ మదనరసాలతో తడిసి ముద్దైపోయిన పద్మ ఆడతనం కోరికల ఉధృతికి వొంట్లో పొంగి ప్రవహిస్తున్నరక్తం మొత్తం పూరెమ్మల్లోకి చేరిపోవడంతో పొంగురించిన పూరెమ్మలు ముద్దమందారంలా విచ్చుకునేప్పటికీ ఆమె మదనరసాలు తీగలు తీగలుగా సాగుతుండగా., మదపువాసనలు గుప్పునఎగచిమ్ముతూ పద్మ పూకు తెరిచిపెట్టిన పుస్తకంలా విచ్చుకుంది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *