పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

మోహన్ తన నాలుకని బారజాపి విచ్చదీసిన పిన్ని పూపాయలలోతుల్లోకంటా తన నాలుకని దిగేసేడు .. అంతే పద్మ తన రెండుతొడలనీ దగ్గరగా లంకెవేసి మోహన్ తలని తన తొడలమధ్య బంధించింది. అప్పటికే సుమారు గంటకు పైగా పిన్ని సళ్ళని నలుపుతూ పిసుకుతూ పిన్నలో కాకకోరికలని నషాళానికెక్కించడంతో ఆకురాయిలాంటి వెచ్చని మోహన్ నాలుక పద్మ పూకుమడతలలోతుల్లో దిగబడేప్పటికీ ఆసరికే పాలసముద్రమైపోయిన పద్మ పూకు ఆపాటి స్పర్శకే చిప్పిలిపోయి తొలిభావప్రాప్తి పొంది మోహన్ నోటిలో కామరసాలతో నింపేసింది. పద్మకి తొలిభావప్రాప్తి ఎంతబలంగా వచ్చిందంటే పక్కదుప్పటిని పట్టుకున్నాననుకుని నీల పూదిమ్మమీద చెయ్యవేసి బలంగా నీల పూకుని నలిపేసింది.

మరొకప్పుడూ మరొక్కప్పుడూ ఐతే పద్మ నొక్కినంత బలంగా ఇంకెవరన్న నీల పూకుని అలా నొక్కి ఉంటే నీల కెవ్వుమని కేకవేసి లేచి కూర్చునేది.. కానీ ఆ సమయంలో తాను వున్న పరిస్థితిలో నీల కెవ్వుమని కేకవేయ్యడానికి బదులుగా మోహన్ నాలుక తనపూకులోనే దిగబడినట్లుగా తానుకూడా ఓ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది.. ఐతే తన నోటిలోనించీ శబ్దం రాకుండా వుండడానికని నీల ఓ చేతిని తన నోటిమీదపెట్టుకుని నోటిలోని కేక బయటకి రాకుండా ఆపుకుంటూ పద్మ చేస్తున్న పనిని హేమకు చెప్పాలని తన ఎడమచేతిని హేమ తొడమీద వేస్తున్నాననుకుని తానుకూడా తన ఎడమచేతిని హేమ పూదిమ్మమీదవేసి బలంగా హేమ పూకుని నలిపేసేప్పటికీ .. హేమకు కూడా తన నోటిలోనించీ శబ్దం రాకుండా వుండడానికాని ఓ చేతిని తన నోటిమీదపెట్టుకుని నోటిలోని కేక బయటకి రాకుండా ఆపుకుంటూ ఓ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది.

అలా ఆ ముగ్గురు ఆడవాళ్లు ఆ రాత్రికి తొలిభావప్రాప్తిలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవించి అందులోనించీ తేరుకునేప్పటికీ మరో 3 నిమిషాలు పట్టింది

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *