పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

నీల చెప్పిన విషయాన్ని అర్ధం చేసుకున్న హేమ సరెలేవే మనం ఎంతలో నిద్దరలోకి జారిపోతాము. అయినా ఈరోజు ఇంట్లో పని చాలా ఎక్కువయ్యింది నాకు ఇప్పుడే నిద్దర ముంచుకొచ్చేస్తున్నది అని “ఈరోజు ఎక్కువ సమయం మాటలతో గడపకు మనం తొందరగా పడుకుంటేనే వాళ్ళు తొందరగా పనిలో పడతారు” అని చెప్పకనే నీలకి చెప్పడంతో .. హేమ మనసులో భావాన్ని అర్థం చేసుకున్న నీల., ఔను నాకుకూడా ఈరోజు ఇంట్లో పని ఎక్కువయ్యింది. అలసటకి నాకుకూడా నిద్దర ముంచుకొచ్చేస్తున్నది అన్నది ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ నీల ..

వాళ్ళ మాటలని విని అందరికన్నా ఎక్కువగా ఎవరన్నా సంతోషించేరంటే అది మోహనే ..

హేమా నీల లు పక్కమీద నడుంవాల్చేరు. అలా పడుకునేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ లంగాలని వాళ్ల తొడలమధ్య తోసుకునేటప్పుడు ఇందాకా పిన్ని కొడుకుల రంకు వ్యవహారం చూసినప్పుడు వాళ్ళ తొడలమధ్య ఊరి లంగాలకి అంటుకున్నతడి తగిలి అప్పుడు తెలిసివచ్చింది వాళ్లలో రేగిన కామకోరికలకి వాళ్ళ పూకులు ఎంతలా తడిసిపోయేయో.

హేమపక్కన నీల, నీల పక్కన పద్మ ఆమె వెనుక మోహన్ పడుకున్నారు. మోహన్ పద్మ వొంటికి అంటుకుని పడుకుని పిన్ని నడుంమీదుగా తనచేతిని పిన్ని పొట్టమీదవేసి పిన్ని పొట్టని తడమసాగేడు. మోహన్ చేస్తున్న పని నీలకీ హేమకీ కనపడకుండా మోహన్ చేతిని తన పైట కొంగుతో కప్పేసింది పద్మ.

కానీ మేడమీదకి రాకముందే పిన్నీ కొడుకుల రంకు వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా చూసిన నీల హేమాలు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందనీ, అక్కడ జరిగే రంకు వ్యవహారం కన్నార్పకుండా చూసి ఆనందించాలనీ గట్టిగా నిశ్చయించుకుని వున్నారు గనుక అలాంటి రంకువ్యవహారం మొదటినించీ చూడాలని ఆరాటపడుతుండడం వలన వీళ్లిద్దరూ ఏమిచేస్తున్నారో గమనించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు గనుక మోహన్ చెయ్యవేయ్యడం పద్మ వాడిచేతిని తన పైటకొంగుతో కప్పడం హేమ, నీలాల కళ్ళ పాడనే పడింది. పాపం పద్మ మాత్రం తన ఫ్రెండ్స్ ఏమీ చూడలేదని అనుకున్నది.

అవి వేసవికాలపు రాత్రులు అవ్వడం వల్ల ఆకాశం తెల్లగా వుంది అందువల్ల చిమ్మచీకటి ఆవరించేటంత చీకటి కూడా లేదు .. కొద్దిగా చీకటికి అలవాటుపడ్డ కళ్ళకి అక్కడ ఏమిజరిగినా అన్నీ వివరంగా విసదీకరించినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందువల్ల పద్మ మోహన్ లు ఏమిచేసుకున్న నీల హేమలకి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది ఆఖరుకి పద్మ చీరపైట చాటున మోహన్ చేతికదలికలతో సహా..

అంతే తొలిసారిగా ఓ ఆడది ఓ మగవాడితో సెక్స్ లో పొందేసుఖాన్ని రుచిచూసి ఇంకా కొద్దిగంటలే అవ్వడం, అప్పటికే గత 30 / 40 నిమిషాలుగా తన సళ్ళని మోహన్ విడవకుండా నోటిలో పెట్టుకుని చీకుతూ కైపెక్కించడం, ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ మోహన్ ని తన మీద ఎక్కించుకుని ఆ సెక్స్ సుఖాన్ని అనువభవించాలా అని అదే తపనలో పద్మ ఉండడం తన చుట్టూ ఏమిజరుగుతున్నాడో గమనించే పరిస్థితిలో పద్మ లేకపోవడం నీల హేమలకి కలిసొచ్చింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *