పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

మోహన్ వొప్పుకోగానే పద్మ తన జాకెట్ కింది 3 హుక్కులూ విప్పదీసి తన జాకెట్ అంచులని పట్టి పైకిలేపుతూ తన సళ్ళని బయటకి తీసి మోహన్ నోటికి అందించింది. మోహన్ తన సళ్ళని కుడవడం మొదలుపెట్టగానే తన చీరపైటతో మోహన్ ముఖాన్ని కప్పేసిం తలని గోడకి వాల్చేసి ఓ మగాడు ఆడదాని సళ్ళని కుదీసేటప్పుడు ఓ ఆడది పొందే సుఖంలో మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది.

నీల, హేమాలు ఓ 5 నిమిషాలు మౌనంగా వాళ్ళిద్దరినీ గమనించి ఇంక వీళ్లిద్దరూ బయటపడేవరకూ అక్కడ పిన్నీ కొడుకులిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఒదిలేట్లు కనిపించకపోవడంతో .. హేమ, నీల లు ఇద్దరూ ఓ 10 మెట్లు కిందకి దిగి అప్పుడే వస్తున్నట్లు పెద్దగా మాట్లాడుకుంటూ శబ్దాలు చేస్తూ మేడపైకి వచ్చేరు ..

వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళు వస్తున్న శబ్దాలు విన్న పద్మ గబుక్కున మోహన్ నోటిలోనించీ తన సళ్ళని తీసేసి జాకెట్ అంచులని పట్టుకుని కొడుకు నొటిచీకుళ్లకి పొంగురించి జాకెట్లో ఇమడమని మొరాయిస్తున్న తన సళ్ళని బలవంతంగా జాకెట్లోకి తోసేసి తన చీరపైట కిందనించీ మోహన్ ని పక్కకి నెట్టేసి పైట సవరించుకుని కూర్చోవడం మొత్తం హేమా నీల చూసేసేరు.

కానీ ఇందాకటినించీ పిన్నీ కొడుకుల కామక్రీడలని చూసిన హేమా నీలాలు అక్కడ ఏమిజరుగుతున్నాదో అర్ధం చేసుకున్నాకానీ ఏమీ తెలియనట్లే మౌనంగా ఉండిపోయేరు. ఐతే ఇందాకటినించీ తమ ఫ్రెండ్ తన కొడుకు వరసైన మోహన్ తో జరిపిన కామకేళీ విలాసాలని చూసి తాముకూడా వేడెక్కిపోయిన సంగతి అందువల్ల వాళ్ళ తొడలమధ్య పూరెమ్మలమధ్య చెమరించిపోయిన తమ తమ ఆడతనాల తడి ఇంకా వాళ్ళ గుర్తింపుకి రాలేదు.

వాళ్లిద్దరూ మేడపైకి వొస్తూనే ఎం చేస్తున్నారే పిన్నీ కొడుకులిద్దరూ ఇక్కడ చీకట్లో? అని పద్మని అడిగేరు. ఏముంది మీఇద్దరికోసమే మేము ఎదురుచూస్తున్నాం. వీడు నా ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకున్నాడు అంటూనే అదేమిటే ఇంత ఆలస్యం చేసేరు అన్నది పద్మ. నేను ముందుగానే రెడీ ఐపోయెనే,. ఇదిగో నీల వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆలస్యం అయిపోయింది అన్నది హేమ.

వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటూనే పక్కల దగ్గరకి వచ్చి నీటుగాపరిచిన పక్కలని చూస్తూ ఎవరు వేసేరు పక్కలు ఇంత చక్కగా అన్నాది హేమ. పాలేరుచేతే వేయించెను అన్నది పద్మ. ఇంతలో నీల మేడ చుట్టూ చూస్తూ .. మీ మేడ నాకు బాగా నచ్చుతుంది .. చుట్టూరా 4 పక్కలా ఎత్తుగా మీ ఇంటి పైకప్పు లు .. మధ్యలో ఓపెన్ .. మనం ఎవ్వరికీ కనబడం కానీ చక్కగా చల్లగాలి వీస్తూవుంటుంది అన్నది.

వాళ్ళు అలా మాట్లాడుకుంటుంటే హేమ అడిగింది మేము ఎటుపక్క పడుకోవాలి? అని
అటుపక్క చివరకి నీల, నీలకి ఇటుపక్కన నువ్వు నీ పక్కన నేను నా వెనకాల వీడు పడుకుందాము అన్నాది పద్మ.
ఆరాత్రి ఆ మేడమీద పిన్నీ కొడుకుల మధ్య జరిగే రంకు భాగోతాన్ని దగ్గరగా చూడగలిగే అవకాశం దొరికినందుకు హేమ చాలా సంతోషపడింది .. కానీ నీల నేను నీ పక్కన పడుకుంటానే అని పద్మతో అంటూ ఎటూ అందరిలోకీ పొట్టిదాన్ని నేనే గనక మనం మాట్లాడుకునేటప్పడు హేమ అడ్డంగా ఉంటే మీ ముఖాలు నాకు కనిపించవే అంటూ ., కావాలంటే నేను నా దిండుని కొద్దిగా కిందకి వేసుకు పడుకుంటాను అలా ఐతే నేను పద్మకి నీకు అడ్డం రాకుండా వుంటాను అన్నది హేమతో (నేను పొట్టిదాన్ని కనుక నేను కొద్దిగా కిందకి దిండు వేసుకుపడుకుంటే మన పక్కనే పిన్నీ కొడుకులు చేసుకునే రంకుపనులు నువ్వు చూడ్డానికి నేను నీకు అడ్డం కాను అని హేమ కి ఇండైరెట్ గా హింట్ ఇచ్చింది నీల).

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *