పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

అప్పుడప్పుడు పేపర్లలో ట్.వీ. లలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినట్లు చదవడం / వినడమేగానీ తమ కళ్ళ ఎదురుగానే అలాంటి రంకు సంబంధం జరగడాన్ని కళ్లారా చూడ్డం, వాళ్ళ కళ్ళని వాళ్ళే నమ్మలేనట్లుగా అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరికీ. నీల హేమలకి ఎం చెయ్యాలో తెలియలేదు .. వాళ్లిద్దరూ మేడమెట్ల అంచులమీద అలానే చేస్టలుడిగి పద్మని మోహన్ ని చూస్తుండిపోయేరు.

ఐతే ఈ సంగతులేమీ తెలియని పిన్నీ కొడుకులిద్దరూ వాళ్ళ ప్రపంచంలో వాళ్ళున్నారు.. పిన్ని గుండెలమీద పైట జారడం మోహన్ ముఖాన్ని పిన్ని సళ్లకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూనే పిన్ని కుడిసన్నుని నోట్లోకి తీసుకోవడంతో ఆగని మోహన్ అదే ఊపులో తన కుడిచేతిని పిన్ని జాకెట్ లోకి దూర్చేసి పిన్ని ఎడమ సన్నుని నగ్నంగా చేత దొరకబుచ్చుకుని కసిగా కుతిగా నలిపెయ్యడం మొదలెట్టగానే మోహన్ చేస్తున్న అల్లరికి పద్మ ముద్దు ముద్దుగానే విసుక్కుంటూ .. ఒదిలెయ్యరా మోహన్ వాళ్ళు వచ్చేస్తూ వుంటారు అని మోహన్ ని బ్రతిమాలుకోసాగింది.

కింద దాన్ని ఎటూ ముట్టుకోనివ్వలేదు కనీసం వీటినన్నా నోట్లో పెట్టుకుని చీకనివ్వు పిన్నీ .. అంటూ మోహన్ దీనంగా బ్రతిమాలుకుంటుంటే .. పాపం పద్మకి కూడా మోహన్ ని చూస్తే జాలేసింది. ఐతే ఓ మారు ఆ గోడదగ్గరకి వెళ్లి వాళ్ళేమన్నా ఒస్తున్నారేమో చూడు అన్నది పద్మ.

పద్మ అన్న మాటలకి నీల, హేమాలు మోహన్ కానీ ఇటుగా వస్తే తమ పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పటికిప్పుడు ఎక్కడ దాక్కోవాలి అని వాళ్లిద్దరూ ఖంగారు పడుతుంటే .. కనిపించని దేముడు కనికరించినట్లు .. తానిప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక్క ఇంచీ కూడా కదలడానికి ఇష్టపడని మోహన్ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ అడుగుల శబ్దాలు మాటలూ వినపడతాయిగా అన్నాడు..

తానున్న పరిస్థితిలో పద్మ కూడా ఆ సుఖాన్ని వదులుకోవడానికి సుముఖంగా లేదు అందువల్ల పద్మ ఇంక మారు మాట్లాడకుండా .. ఒక్క కండీషన్ నువ్వు ఇంకేమీ అల్లరిచెయ్యకుండా బుద్దిగా ఉంటానని మాట ఇస్తే నేను జాకెట్ హూక్స్ విప్పుతాను అన్నది తన తాయిలం కొడుకు వరసైన మోహన్ కి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటూ .. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అంతకన్నా ఎక్కువ ఆశపడడం కుదరదని గ్రహించిన మోహన్ మారుమాట్లాడకుండా పిన్ని చెప్పిన కండిషన్ కి తల వూపేడు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *