పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

పిన్ని మాటలతో పోయిన హుషారు తిరిగి వచ్చేసిన మోహన్ రెట్టించిన హుషారుతో రెండుచేతుల్లోనలుగుతున్న పిన్ని సళ్ళని మరింత కసిగా బలంగా నలపడం మొదలెట్టెప్పటికీ పద్మ గుండెలమీది పైటచెంగు జారి పొంగురించిన బరువైన సళ్ళు జాకెట్ని చించుకుని బయటపడిపోవడానికి ఆరాట పడిపోతూ మోహన్ ముఖం మీదకి ఉబికెప్పటికీ తమకాన్ని ఆపుకోలేక మోహన్ తన ముఖాన్ని మెత్తని పిన్ని ఎదఎత్తులకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ ఆమె కుడిరొమ్ముని జాకెట్ మీదుగా నోటిలోకి పీల్చుకుని పిన్ని సన్ను కుడవడం మొదలెట్టెప్పటికీ .. స్స్.. ఆహ్. ఒరేయ్ .. మోహన్ .. చంపుకుతినేస్తున్నావురా .. ఓ పక్క హేమా నీల ఒచ్చెస్తారేమో అని భయపడి చస్తుంటే ఇంకోపక్క ఈ అల్లరేమిటిరా అంటూ ముద్దు ముద్దుగా మోహన్ ని విసుక్కోసాగింది పద్మ.

కానీ నిజానికి పద్మ భయపడిందే నిజమయ్యింది. ఆల్రెడీ హేమా, నీలలు ఒచ్చేసేరు. ఎప్పుడంటే సరిగ్గా మోహన్ తన రెండుచేతులా పిన్ని సళ్ళని నలుపుతుండగా…

అసలు ఏమయ్యిందంటే ., నీల, హేమాలు వచ్చి మేడమెట్లు ఎక్కుతుండగా పిన్నీ కొడుకులు ముద్దు ముద్దుగా గుసగుసలాడుకోవడం వినిపించింది. దానితో నీల హేమలిద్దరూ చాటుగా పైకొచ్చి ఒక్కసారిగా “భౌ” .. అని అరిచి పిన్నీ కొడుకులని భయపెడదామని అనుకున్నారు. అలా అనుకుని వాళ్లిద్దరూ నక్కి నక్కి మేడమెట్ల అంచువరకూ వచ్చేప్పటికి మోహన్ తన రెండు చేతులా పిన్ని సళ్ళని బలంగా కసిగా నలపడం మొదలెట్టెడం పద్మ గుండెలమీది పైటచెంగు జారి పొంగురించిన బరువైన సళ్ళు జాకెట్ లోనించీ బయటపడిపోవడానికి ఆరాట పడిపోతూ మోహన్ ముఖం మీదకి ఉబకడం మోహన్ తమకాన్ని ఆపుకోలేక తన ముఖాన్ని మెత్తని పిన్ని ఎదఎత్తులకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ ఆమె కుడిరొమ్ముని జాకెట్ మీదుగా నోటిలోకి పీల్చుకుంటూ జాకెట్ మీదనించే పద్మ సన్ను కుడవడం మొదలుపెట్టడం దానికి ప్రతిగా పద్మ .. స్స్.. ఆహ్. ఒరేయ్ .. మోహన్ .. చంపుకుతినేస్తున్నావురా .. ఓ పక్క హేమా నీల ఒచ్చెస్తారేమో అని భయపడి చస్తుంటే ఇంకోపక్క ఈ అల్లరేమిటిరా అంటూ ముద్దు ముద్దుగా మోహన్ ని విసుక్కోవడం మొత్తంగా సినిమా చూసినట్లు చూస్తూ పిన్నీ కొడుకుల మధ్య జరుగుతున్నా రాసకేళీ విలాసాలని చూసి నిస్చేస్టులై చూస్తూ ఆశ్చర్యంతో కొయ్యబారిపోయేరు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *