పురాణలలో రంకు – శశాంక విజయము 2 24

పరి పరి విధములైన ఆలోచనలు తార మదిలో మెదిలెను.తన పెనిమిటి ఐన బృహస్పతి, స్వగృహమునందు సుందరమైన కళత్రము ఉన్ననూ పరాంగనల కొరకై వెంపర్లాడే ధర్షకుడు (ధర్షకుడు – ఇతరుల భార్యలను శృంగారములో సుఖపెట్టే రంకు మొగుడు) అని. బృహస్పతికి స్వకళత్రమైన తార కన్నాఅన్నిటా సౌందర్య హీనురాలు పైపెచ్చు ఇరువురు బాలురకి మాత, అటుపై గర్భవతి, వీటిన్నంటిని మించి మాతృ సమానురాలైన భ్రాతృజాయా (భ్రాతృజాయా – అన్నయ్య భార్య, వదిన) ఐన వనిత తో విశృంఖల జారకేళి అది కూడా ఇటు తన కళత్రమునతో అసత్యము పలికి అటు తన అగ్రజుని విశ్వాసముని వంచించియు జరిపెను. మహాయజ్ఞమునకు ఉపస్థితుడవక, ఆ యజ్ఞశాల యందు ఉపస్థితులైన మహర్షులందరు దేవగురువు యొక్క రాకకై ప్రతీక్షించుచుండగా, రహస్యముగా గర్భవతి ఐన స్వభ్రాతృజాయా తో వ్యుచరించు (వ్యుచరించుట- రంకు జరుపుట) యోని లంపటుడు (యోని లంపటుడు – పరాంగన భగము యొక్క ప్రీతి కలవాడు) అని అవగతమయ్యెను.

తార కి అతిగా క్రోధము కలిగినది తన సడ్డకురాలైన (సడ్డకురాలు – తోటి కోడలు) మమతపై. ‘శాపగ్రస్తుడైన ఆమె పెనిమిటి ఆకారమునకు తప్ప మరే ఇతర విధముగా పురుషుడు కాదు. ఎటువంటి దుష్కర్మ తలపెట్టని తనకి శృంగార సుఖము మరియు సంతాన సౌభాగ్యం అనేవి ఇక కరువు అవ్వాల్సిందేనా? తన సడ్డకురాలైన మమతకి లేశ్యమంతైనను హాని సంభవించలేదు, ఆమెకి ఇరువురు సంతానము. ఆమె దేవరుడు ఐన బృహస్పతే ఇదివరకు సైతము అనేక పర్యాయములు తన భ్రాతృజాయాతో సంభోగించి ఆమె భగములో తన మేఢ్రము జొనిపి ఆమెను అమితముగా సుఖపెట్టి అనంతరము ఆమె భగము లోతులలో తన వీర్యము స్ఖలించి ఆమెకి ఈ ఇరువురు పుత్ర సంతానమును ప్రసాదించి ఉండవచ్చును. ఆ ఇరువురి బాలకుల వర్ఛస్సు గమనించిన చో అటులనే తోచుచున్నది. ధర్మబద్ధముగా వివాహమాడిన పెనిమిటి సంభోగించుచున్నయు మమత యొక్క కామవాంఛ తీరకపోయినచో ఈ జగమునందు ధర్షకులు (దర్శకులు – రంకు మొగుళ్ళు) కోకొల్లలు కానీ హతవిధి ఆమెకి లభించిన ధర్షకుడు తన పెనిమిటియె. ఐనను మహాయజ్ఞము నందు ఆమె పెనిమిటి ఆసీనుడై ఉండగా అతడి వామనమున (వామనమున – ఎడమ వైపు) ఆసీనురాలవక, ఆశ్రమములో ఎవరు లేని సమయమని ఎరింగి తన దేవరుడిని రహస్యముగా అచటికి చేరుకొమ్మని ఆహ్వానించి, గర్భవతియైనను వలువలు మరియు విలవలు విడిచి, ముందుకి వంగి పాదములు ఎడము చేసి మరీ “రా రా నా ధర్షక దేవరా (ధర్షక దేవరా – రంకు మరిది) నా భగము లోని ఖసము (ఖసము -దురద, దూల) త్వరగా తీర్చరా నీ మందమైన పొడవైన మేఢ్రము నిండుగా జొనిపి ” అనుచు లేస్యమంతైనను లజ్జ లేని విధముగా ఆహ్వానించెను. గర్భవతి ఐనను తన జఘనములతో తన దేవరుడి కటిని బంధించి, అమితోత్సాహముతో, బలముగా మరియు వేగముగా తన దేవరుడికి ఎదురొత్తులిచ్చుచు అతడి మేఢ్రమును ఆమె భగములో బిగుతుగా పట్టి ఐనను అది వేగముగా విహరించుచుండగా అమితముగా సుఖించెను. అసలు ఆ శాపమునకు ఆ లజ్జావిహీనురాలు ప్రథమముగా అర్హురాలు. కాని ఎంతైనను ఆమె ఆ శపించు పిండము యొక్క కన్నతల్లి కావున ఇటుల జరిగినది.’ అని పరి పరి విధముల ఆలోచించెను తార యొక్క క్రోధగ్రస్తమైన మనస్సు.

మమత వలె ఇంకెందరు జారభరులు (జారభరులు – పరపురుషుడితో రంకు సుఖమెరిగిన వివాహిత వనితలు) ధర్షకుడైన తన పెనిమిటి మేఢ్రము తమ తమ టిమ టిమ లాడు భగములయందు ప్రవేశపెట్టి సుఖించుచు శృంగార సేవలు పొందెనో కదా అని తన మనసులోనే కుమిలిపోయెను తార.

తన పెనిమిటి ఏమాయనో, ఎటుపోయెనో, ఎటుల జీవిచుచుండెనో అను చింత పూర్తిగా అంతరించెను తార మదిలోనుండి. నవ వధువైన స్వకళత్రమును విడిచి ఇరువురు సంతానము కలిగి, గర్భవతి ఐన తన భ్రాతృజాయాకి ధర్షక దేవరుడు (ధర్షక దేవరుడు – రంకు మరిది) కావుటకు కపటముతో వడివడిగా ఏతెంచి ఎట్టకేలకు పిండ శాపము చేత వృద్ధ నపుంసకుడైన తన పెనిమిటి ఎచట ఉంటే ఏల, ఎటుపోయినను తనకేమిటి. అటువంటి పెనిమిటి కొరకు తాను అరణ్యములకేగి వృద్ధ నపుంసక ధర్షకుడైన తన పెనిమిటిని స్వగృహమునకేగమని ప్రార్థించుట వ్యర్థమని తోచెను తారకి.

గతం గతః అనుకుని వర్తమానమునకు చేరిన తార మనస్సు కొద్దిగా తెప్పరిల్లెను. ఆమె నేత్రములందు ఆమె ప్రియ శిష్యుడైన చంద్రుడే నిండి ఉండెను. ఈ చంద్రుడి రూపమును తొలి సారి క్షీరసాగరము యొక్క తటాకమునుండి వీక్షించినపుడే ముగ్ధురాలైపోయెను తార.

చంద్రుడు క్షీరసాగరము నుండి అష్టాదశ (అష్టాదశ – 18, పద్దెనిమిది) సంవత్సరముల యువకుని దేహముతో నారీ జన మనోహరమైన అంగసౌష్టవముతో ఉద్భవించెను. విశాలమైన బహు సుందరమైన నేత్రములు, చూపు మరల్చుకోలేని ముఖము అందులోని అనిర్వచానీయమైన దివ్య వర్ఛస్సు, సన్నని కొనదేలిన అతడి నాశికము (నాశికము – ముక్కు), అమూల్యమైన శ్వేత ముత్యముల హారము వంటి అతడి దంతముల అమరిక, గులాబి వర్ణములోని అతడి పల్చని మృదువైన అధరములు, వత్తైన నల్లని బర్బరము (బర్బరము – ఉంగరాల జుట్టు) అతడికి ముకుటమువలే నిలవగా, ఆజానబాహుడైన ఇతడి బాహువులందు బంధించబడిన గాఢాలింగనము ఏంత సుఖదాయకమో అనిపించెను తారకి. చంద్రుడి విశాలమైన ఛాతి, అన్నింటికి మించి అతని మృదు శీతల వీక్షణము మరియు శ్వేత శరీరఛాయ. శీతల భానుడి (భానుడు- సూర్యుడు) వలే వీక్షీంచినంతనే ఎవరి మనస్సునైనా హత్తుకుపోయి మైమరపింపజేయునట్టి రూపము అతడిది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *