పతి, పత్నీ! 1 180

“ఈ కథ ఈ రోజుతో పూర్తవుతుంది. ముందే చెప్పానుగా., కథ మొత్తం విన్నాక ఈ కథలోని మూడు పాత్రల్లో ఎవరు గ్రేటో చెప్పాలి.”అంది ఉష.
“చెబుతా, కాని నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయినా, నువ్వు తప్పు అని చెబితే?” అన్నాడతను.
“సరే, నా ఆన్సర్ ఒక పేపర్ పై రాసి నీకిస్తాను. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అన్నాననుకో, ఇక ఆ పేపర్ చూసే అవసరం ఉండదు. ఒక వేళ తప్పూ అని చెబితే, ఆ పేపర్ తీసి చూడు. ఓకేనా?” అంది ఉష.
“ఇది ఫెయిర్ గా ఉంది. ఓకే. మరి నేను కరెక్ట్ అయితే నాకు ఏమిస్తావ్?” అన్నాడు. ఆమె కొద్ది క్షణాలు ఆలోచించి, “కరెక్ట్ అయితే, నువ్వు కూడా నాతో పాటూ టెంట్ లో పడుకోవచ్చు. ఓకే నా?” అంది. మనసులో ‘హుర్రే’ అని గట్టిగా కేక వేసుకొని, “ఓకే, మొదలెట్టు.” అన్నాడు రవి. ఆమె తన బేగ్ లోంచి చిన్న పేపర్ తీసి, దానిపై ఏదో రాసి, అతనికిచ్చి, తన గొంతు సవరించుకుంది.

5 Comments

Add a Comment
  1. Megatha katha ledu
    Complete in store please

  2. Nice bro ninu edhi edhi story felem thidham Anu kuntuna nuku okana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *