పతి, పత్నీ! 2 170

అతను ఆమెకి నచ్చాడా లేదా అన్న విషయం ఒక్కటే ఆమె జవాబుని నిర్ణయిస్తుంది. మరి రవి ఆమెకి నచ్చాడా? ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయికి నచ్చాడా లేదా అనే విషయం ఎలా తెలుసుకోవాలీ? కథ మొత్తం సమీక్షించుకుంటే అతనికి ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది. అతను లోపలకి వెళ్ళి “దెబ్బలేమైనా తగిలాయా?” అన్నాడు. “ఊఁ…కాలు కాస్త బెణికి నట్టుంది.” అంది. “సరే, నెమ్మదిగా రా.” అంటూ ఆమె చేతిని తన మెడపై వేసుకొని, నెమ్మదిగా నడిపిస్తూ బెడ్ దగ్గరకి తీసుకు వచ్చి కూర్చోబెట్టి, అతను కింద కూర్చుంటూ “ఎక్కడ బెణికింది?” అన్నాడు. ఆమె కంగారుగా కాళ్ళను వెనక్కి లాక్కుంటూ “అబ్బే ఫరవాలేదు.” అంది. “ఇంకేమీ మాట్లాడకు. ఎక్కడ బెణికిందో చెప్పు.” అన్నాడు. ఆమె నెమ్మదిగా తన కుడి కాలి పాదం వైపు చూపించింది. అతను చిన్నగా మసాజ్ చేసి, కాస్త నొక్కేసరికి , ఆమె “థేంక్స్ రవి, కాస్త తగ్గింది.” అన్నది. అతను పైకి లేచి, “అయితే కాస్త నడూ..” అన్నాడు. ఆమె పైకి లేచింది. అప్పటివరకూ ఆమెకి దెబ్బ తగిలిన హడావుడిలో చూడలేదు. ఇప్పుడు చూసి షాక్ అయ్యాడు. ఆమె పూర్తి నగ్నంగా ఉంది. ఆమెకి కూడా తను నగ్నంగా ఉందన్న విషయం అప్పుడే స్పృహ లోకి వచ్చి, సిగ్గుపడి గబాలున దుప్పటిని తన మీదకి లాగేసుకుంది. లాక్కున్న తరువాత అనిపించింది, ఎంతో మంది దగ్గర నగ్నంగా పడుకున్న తనకు ఈ సిగ్గు అవసరమా అని. ఒక అమ్మాయికి అటువంటి సిగ్గు కేవలం తనకి నచ్చిన అబ్బాయి దగ్గరే వస్తుంది. కాబట్టి రవి ఆమెకి నచ్చాడు. నచ్చితే ఉష సమాధానం “సరే” అనే కదా.

వెలుగుతున్న మొహంతో అతను అదే విషయాన్ని ఆమెకి చెప్పాడు. ఆమె అదే చిరునవ్వుతో “లోకం దృష్టిలో చెడిపోయిన ఉష, రవి దృష్టిలో స్వచ్చమైంది. కాబట్టి అతను ఆమెని స్వీకరించాడు. మరి లోకం దృష్టిలో చెడిపోయిన నువ్వు, నీ ఉషకి నచ్చవని ఎందుకనుకుంటున్నావూ?” అంది. రవి ఆశ్చర్యంగా “నేనలా అనుకున్నానా?” అన్నాడు. ఆమె అది విననట్టు “కథలో ఉష రవి ప్రతిపాదనని అంగీకరిస్తుంది అని చెప్పావ్. మరి నువ్వు నీ ఉషతో నీ ప్రేమ విషయం చెప్పడానికి ఎందుకు సందేహిస్తున్నావ్?” అంది. “నేను సందేహిస్తున్నానా!?” అన్నాడతను అదే ఆశ్చర్యంతో. “కాదా?” అంది ఆమె. అతను అయోమయంగా చూస్తున్నాడు ఆమె వైపు. ఆమె నవ్వుతూ “నేను చెప్పింది నిజంకాకపోతే, ఉషకి నువ్వు నచ్చవన్న విషయం నేరుగా చెప్పినా ఎందుకు గుర్తించలేదూ?” అని అడిగింది. “ఆమె నాకు ఎప్పుడు చెప్పింది?” అన్నాడు. “ఆమె వాగు దగ్గరకి వెళ్ళడానికి ముందు.” అంది. అతను ఒక్కక్షణం ఆలోచించి “ఆమె నాకేమీ చెప్పలేదే!” అన్నాడు. “అన్ని విషయాలూ మాటల ద్వారా చెప్పరు. ముఖ్యంగా మనసుకు సంబందించినవి. ఒక్కసారి ఆలోచించు. ఆమె తన చేతల ద్వారా చెప్పిందేమో.” అంది ఆమె. వెంటనే ఆమె వాగుకి వెళ్ళేముందు జరిగింది గుర్తుతెచ్చుకున్నాడు. ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని ఉక్రోషంగా చూసాడు రవి. “రవికి శత్రువు రవే అన్నమాట.” అని నవ్వుతూ పైకి లేచింది ఉష. “ఎక్కడికీ?” అన్నాడు రవి. “వాగు దగ్గరకి.” అంటూ బేగ్ లోంచి బ్రష్షూ, పేస్టూ, సోపూ, టవలూ తీసింది. “ఓకే పద.” అంటూ పైకి లేచాడు రవి. “నువ్వు కూర్చో బాబూ, నేను వచ్చాక నువ్వు వెళుదువు గాని.” అని చిలిపిగా నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయింది.

అది గమనించిన ఆమె చిరునవ్వుతో అడిగింది “నా కథలో ఉష సిగ్గు గురించి చెబుతూ, ఇష్టమైన వాళ్ళ దగ్గరే ఆ సిగ్గు వస్తుంది అని చెప్పావ్. మరి నీ ఉష చిలిపిదనం గురించి ఆలోచించ లేకపోయావా? ఒక అమ్మాయి చిలిపిగా నవ్వుతూ, తను స్నానానికి వెళుతున్నానూ అని చెబితే దాని అర్ధం ఏమిటీ? అదీ ఎవరూలేని అడవిలో. నిన్ను తన కూడా రమ్మనే కదా. ఒక అమ్మాయి కనబడితే చాలు, ఎంత ఖర్చయినా ఆమెని నీ దగ్గరకి రప్పించుకొనే నువ్వు, నీకు ఇష్టమైన అమ్మాయి అలా రమ్మని ఆహ్వానిస్తే కనీసం గుర్తించలేదు.

6 Comments

Add a Comment
  1. Nice bro ninu edhi ninu shat filem thiyala bro

  2. What a story, extraordinary …. Excellent… Really awesome…

  3. What a story touched to the heart need these kind of stories

  4. I think this is the my fast comment really good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *