నైట్ షిఫ్ట్ 9 113

నేను లోపలికి వెల్లి నీళ్ల బాటిల్ తీసుకుని వచ్చాను.

అమ్మాయి నువ్వు కూడా తిను కూర్చొని అన్నాడు. లేదు అంకుల్ నేను టిఫిన్ తినేసి వచ్చాను. మీరు తినండి అంటూ ముందున్న సోఫాలో కూర్చున్నాను .

[Image: kin2243mn_M_1_2x-797f0.jpg]

ఇంతకీ ఎలా ఉంది ఉప్మా. మ్మ్.. నీకూ లాగే భలే రుచిగా ఉంది అమ్మాయి అన్నాడు. నేను విని వినబడనట్టు ఏంటి అంకుల్. అదే నమ్మ చాలా రుచిగా ఉందన్నాడు.

ఓహో అంటూ నేను నవ్వుతు.. ఇంతకీ మధ్యాహ్నం కోసం ఎం కర్రీ వండాలి చెప్పండి, త్వరగా వండి వెళతాను కొద్దిగా బయటకు వెళ్ళాలి అన్నాను. అవునా. ఎక్కడికి వెళుతున్నావ్ అన్నారు.

ఎం లేదు అంకుల్ మా అక్క ఇక్కడికి కొద్ది దూరంలో ఉంటుంది. తనదగ్గరికి వెల్లి డబ్బులు తీసుకుని అప్పుగా, తర్వాత ఫ్యాషన్ డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెల్లి ఫీజు పే చేయాలి. ఓహో నువ్వు నేర్చుకుంటుంటున్నావా? అవును అంకుల్. ఎప్పటినుండో అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటికి ఒప్పుకున్నారు ఆయన. డబ్బులే కష్టం అంటే అక్క ఇస్తా అంది అందుకే వెళ్ళాలి. ఇంతకీ చెప్పలేదు ఎం వండాలో?

ఇప్పుడు ఎం వద్దులే. నేను బయటకు వెళ్తున్నాను. రాత్రికి వస్తాను. కుదిరితే అప్పుడు వండుదువు. లేదంటే రేపు ఇలాగే వండుదువు అన్నాడు. సరే అంకుల్ నేను వెళ్ళనా మరీ. హా వెళ్ళు రమ్య అన్నాడు. మీరు తినండి, గిన్నెలు కడిగేసి వెళ్తాను అన్నాను. అయ్యో ఈ ప్లేట్ ఒక్కటే కదా, నేను కడిగేస్తాను నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు. సరే అంటూ గుద్దను ఊపుకుంటూడోర్ వేసి ఇంటికి వచ్చేసాను.

1 Comment

Add a Comment
  1. Story with photos. Very nice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *