నైట్ షిఫ్ట్ 8 73

అది చూస్తూ అబ్బా ఎంత హాట్ ఉంది అంటూ బయటకు అనేసారు. నేను అర్ధమయ్యి హాట్ కాదు అంకుల్ స్వీట్ అంటూ వత్తి చెబుతూ తీసుకున్నాడు. నేను స్వీట్ ఇచ్చి నిలబడ్డాను. బొడ్డుకు కొద్దిగా చీరను కిందికి కట్టినందుకు దాని దర్శనం కూడా అతనికి కలిగింది. నేను అంకుల్ చూపును పసిగట్టాను. చూసి ఆనందపడని అంటూ చూపెడుతూ ఉన్నాను. 

[Image: niiri_arore_new_gallery_2006150258_0002.jpg]

ఇంతలో అమ్మాయి రా ఇటు కూర్చో అంటూ ఆంటీ పక్కన వెల్లి పైటను కాస్తా సర్దుకుని ఓ సన్ను జాకెట్ మీదుగా కనపడేలా అడ్జెస్ట్ చేసుకుని, బొడ్డు కనపడేలా కూర్చున్నాను. 

[Image: Sravya-Reddy-at-muse-art-gallery-%2815%297177.JPG]

అంటీ- చూడమ్మాయి నేను రెండు రోజుల తర్వాత, వారం పదిరోజులు మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఊరెళ్తున్నాను. మీ అంకుల్ ఒకరే ఉంటారు. ఆయనకీ పని ఉండటం వల్ల ఆయన నాతో పాటు రావడం లేదు. కాస్తా ఆయనకీ వంట వండి పెడతావా ఆయన ఉన్న రోజులు. కర్రీ మాత్రమే వండు బియ్యం ఆయన రైస్ కుక్కర్ లో పెట్టుకుంటారు. ఆయన కూడా రోజు ఉండరు. కళ్యాణి (వాచ్మాన్ భార్య) కూడా ఉండదు అంట. తను కూడా అమ్మవాళ్ళ ఊరెళ్తుందంట. రెండు రోజులు తను వండి పెడుతుంది. మిగిలిన రోజుల్లో కాస్తా నువ్వు వండిపెట్టు అంది. 

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *