నైట్ షిఫ్ట్ 8 57

[Image: sexy-sex-positions-in-bathroom-pictures-3.gif]

తపక్.. జపక్.. దబ్…. దబ్… అంటూ శబ్దాలతో బాత్రూం రీ సౌండ్ వస్తుంది. 

[Image: tumblr_nb2iwd13dh1sfkcrlo1_500.gif&ehk=z...WOcBmi182w]

ఆలా 15నిముషాలు నన్ను అలాగే పడుకోబెట్టి పూకుని ఉతికి, కారిపించేసి ఆయన కార్చేసారు. తర్వాత ఇద్దరం ఒకరి శరీరం ఒకరికి అప్పజెప్పుకుని 

[Image: 84d98c426b03db3596d34c3e2639cbf6e5a49947_001_240x.gif]

స్నానము చేసి

[Image: _tKguH.gif]

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *