నైట్ షిఫ్ట్ 5 68

ఆంటీ ఎలా చూసుకోను అద్దం లోపల ఉంది వెల్లి తీసుకోరా అంది.

నేను తీసుకోరడానికి వెల్తూ అభికి సైగ చేశాను చూసుకో కళ్లారా అని.

నేను కావాలని కొంచెం లేటుగా వచ్చాను.

అంతలోపల అభి అంటీ అందాలను చూస్తూ ఉన్నాడు.

అది ఆంటీ చూసి ఏంటి అభి ఎలా ఉంది బ్రా నా ఒంటికి అని అడిగింది.

మీకేంటి మేడం అప్సరలాగా ఉన్నారు.

ఇందాక చూసావా నా బంతులు అని అడిగింది అంటీ.

సరిగ్గా చూడనివ్వలేదు మీరు అన్నాడు అభి.

అవునా! అంటూ నవ్వి చూద్దులే ఇంకా వేసుకుని చూడాలి కదా అంది.

అద్దం తీసుకొని ఆంటీ ముందు నిలబడ్డాను చూసుకోండి అంటీ అంటూ.

అంటీ నిలబడి సళ్ళను అద్దంలోపల చూస్తూ చాలా బాగా ఫిట్ అయింది అంది. ఇంకా వెరైటీ చూయించు అంది.

ట్యూబ్ బ్రా ఒకటి చూయించాడు ఇది ట్రై చేసి చూడండి అన్నాడు అభి.

ఇదేంటీ దీనికి ఎం లేవు భుజాల మీద సపోర్ట్ లేదు జారిపోదా అంది అంటీ.

మీ బంతులు అంతలా ఉండగా ఇది ఇంకెక్కడా జారుతుంది సరిగ్గా వేసుకుంటే సూపర్బ్ ఉంటుంది అన్నాడు.

అంతలోనే నేను కావాలనే అది ఎలా వేసుకోవాలో నువ్వే చూపించు అయితే అన్నాను.

అప్పుడు అభి ఆనందం చూడాలి. మేడంకి ఇబ్బంది లేకపోతే నేను తొడుగుతాను అన్నాడు.

అప్పుడు అంటీ నన్ను చూసి నవ్వింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *