నేనూ నా కోడలు (నా కోడలితో నా రాస లీలలు సీరియల్ గా) 180

“మామయ్యా నా పూకే కాదు పైన గొల్లి కూడా ఉంది. కాస్త దాని పని కూడా చూడండి” అంది నా కోడలు.

“అమ్మ గడుసు పిల్లా నాకు గొల్లి సంగతి తెలియదనుకున్నావా. నీ గొల్లి ని తనివి దీరా చూస్తుననను కోడలా. మల్లెమొగ్గలాగా ఉంది.ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ నీ గొల్లి ని మునిపంటితో కొరుకుతున్నాను కోడలా.

“ఇస్స్స్ మామయ్యా అబ్బా ఇస్స్స్స్ అమ్మా కొరక్కండి అమ్మా చీకండి చప్పరించంది. గొల్లి మీద మీ నాలుక పెట్టి రుద్దండి. మీ నాలుకకొసతో గొల్లి ని టిమ టిమ లాడించండి. ఉమ్మ్మ్మ్ అలా గా అలాగా అమ్మా ఇస్స్స్స్ హాయిగా ఉందిమామయ్యా” అంది నా కోడలు.

“ఇప్పటి దాకా నేనుచూసిన పూకుల్లో నీ పూకే అందంగా ఉంది కోడలా” అన్నాను.

“మామయ్యా ఎన్ని పూకులు నాకారేమిటి ఇప్పటి దాకా” అంది నా కోడలు నా తల మీద చెయ్యి పెట్టి నా మొహన్ని తన పూకు మీద అదుముకుంటూ

“దాదాపు పది పూకులు నాకి ఉంటారుకోడలా. కాని అన్ని పూకుల్లోకి నీ పూకే సూపర్. అబ్బా ఆ నునుపు ఆ తొడలు ఆ పూకు పెదాలు, ఆ గొల్లి, లోపల పింక్ కలర్లో నీ పూకు లోపలి పెదాలు ఉమ్మ్మ్మ్మ్ అబ్బా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతూ ఉంది కోడలా. ఇన్నాళ్లూ ఇంత మంచి పూకు ఎలా దాచుకున్నావు కోడలా అన్నాను.

“నేనూ అదే అంటున్నాను మామయ్యా. మీ అబ్బాయి ఫారిన్ వెళ్లి ఆరునెలలు అయింది కదా ఇన్నాళ్లూ ఒక్క సారైనా నా పూకు వంక కన్నెత్తి చూచారా. మీరు నాకడంలో ఇంతటి expertఅని తెలిస్తే ఎప్పుడో మీ మొహన్ని నా తొడల మధ్య అదుముకొనే దాన్ని రోజూ మీ తో పూకు తనివి దీరా నాకించుకొనే దాన్ని కదా మామయ్యా” అంది నా కోడలు.

“నువ్వు ఏమన్నా అనుకుంటావేమో అని” అన్నాను.

“ఇందులో అనుకోడానికేముంది మామయ్యా. మామ గార్లు ఉండేది కోడళ్ల పూకులునాకడానికి, మొగుళ్లు ఉండేది పెళ్లాల పూకులు దెంగడానికి అంతే కదా” అంది తన పూకు నా మొహం మీద గుండ్రంగా తిప్పుతూ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *