నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

లేదు వదినగారు నేను నిన్న మీ ముఖంలో నిరాశను చూశాను అందుకే ఒంటరిగా వెళ్లి సినిమా చూడటానికి నాకు మనసు రాలేదు
నేను ఈ రోజు శరత్ ను అడుగుతాను అతను అంగీకరిస్తే ఈ ఆదివారం మనమందరం వెళ్లి సినిమా చూడవచ్చు

ప్రభు తన చర్యల ద్వారా మీరా మనసులో అతని పట్ల సానుభూతి భావనను సృష్టించాడు

అయ్యో నా కోసమే అతను ఎదురు చూస్తు వేెళ్లలేెదా నేను నిరాశా చెందాను వెళ్ళలేక పోయాను కాబట్టి నన్ను చూసి అతను వెళ్లి సినిమా చూడలేదా మీరా ఆశ్చర్య పోయింది

నేను అడిగాను మావారిని ఈ వారం సాధ్యం కాదని ఆయన అన్నారు మరుసటి వారం మనం సినిమా చూడగలమని వారన్నారు

అంతా కాలం సినిమా నడుస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు

పర్వాలేదు మీరు వెళ్లి సినిమా చూడండి మా కొసం వేచి ఉండకండి

లేదు వదినా గారు నేను సినిమా చూసి బాగుందని మీకు చెబితే ఆ తరువాత మీరు మరింతగా బాధపడతారు ఆ తరువాతి వారం వరకు వేచి చూద్దాం అదృష్టం మనతో వుంటే చూస్తాం లేదంటే వదిలేద్దాం మళ్లీ రాకపోతుందా అప్పుడు చూడక పోతానా

దీనికి ముందు మీరా తన భర్త స్నేహితుడిగానే చూసింది ప్రభును ఇప్పుడు మీరా కూడా అతన్ని ఇష్టపడటం ప్రారంభించింది మీరా అతన్ని తన స్నేహితుడిగా చూడడం ప్రారంభించింది
ఇది ఎంత ప్రమాదకరమో మీరా గ్రహించలేదు
ఒక పురుషుడు స్త్రీ ఒంటరిగా తరచుగా కలవడం ప్రారంభించినప్పుడు స్నేహితుడు సులభంగా
ప్రేమికుడిగా మారవచ్చు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.