నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

ఆ సాయంత్రం ప్రభు మీరా ఇంటికి రాలేదు మీరా సినిమా గురించి అతనిని అడగాలని చూస్తూ నిరాశ చెందింది

మరుసటిరోజు ఉదయం ప్రభు మీరా ఇంటికి వచ్చాడు

నిన్న సాయంత్రం మీరు ఇంటికి రాలేదు అని అడిగింది

ప్రభు ఉద్దేశపూర్వకంగా మీరా ముందు తన ఉనికి కొసం ఎదురు చూడటం కొసం అలా చేసాడు

అయినప్పటికీ మీరా సినిమా ఎలా ఉందో వినాలని అలా అడిగింది

అది ప్రభు మీరా తన కొసం ఎదురు చూస్తున్నా అనుభూతి కలుగుచింది

నేను కాస్తా పనిలో ఉన్నాను అందుకే రాలేదు

సరే చెప్పు సినిమా ఎలా ఉంది మీరా ఆసక్తిగా అడిగింది

ఎవరికి తెలుసు

మీ ఉద్దేశం ఏమిటి మీరు సినిమాకు వెళ్ళలేదా

లేదు

మీరు వెళ్తానని చెప్పారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.