నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

ప్రభు మీరా బలహీనతను ఉపయోగించడానికి
ప్రభు మనసులో విశ్వాసం ఇంకా పెంచింది

ఈ ఊరు చిన్నదే అలా అని జనాభా తక్కువేమీ కాదు ఇలాంటి చోట వేరొకరి భార్యను మోహింపజేసి ఇక్కడి సినిమాకు సులభంగా
తీసుకు వెళ్ళవచ్చా ఎందుకంటే ఇక్కడి ప్రజలు
దాన్ని గమనిస్తారైమో ఒకవేళ నేను మీరా ను సినిమాకు రమ్మని కోరినప్పటికీ ఆమె నాతో ఒంటరిగా సినిమాకు తీసుకేళ్ళలేను ఆమె సమాజంలో ప్రముఖ వ్యక్తి భార్య
మీరా తన జీవితంలో నిరాశను దాచడానికి చాలా
ప్రయత్నిస్తుంది మంచి అవకాశం నేను సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే నా కోరికలు తీర్చుకోవచ్చు అనుకున్నాడు ప్రభు

ఒకవేళ శరత్ అలా చేయలేక పోతే కనీసం మీరు మీ పిల్లలతో నైనా మీతో పాటు కలిసి సినిమా తీసుకెళ్లి చూడవచ్చు కదా

లేదు గుడికి తప్ప నా భర్త లేకుండా నేను మరెక్కాడికి వెళ్ళాను

ఇదే నాకు సవాలు ఆమె చాలా సాంప్రదాయకంగా పెరిగింది ఆమె జీవితంలో చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి బహుశా వాటిలో చాలావరకు సొంతంగా విధించుకున్నావి ఈ కారణంగా ఆమె తన మనసులో చాలా భావోద్వేగాలను కలిగి ఉంటుంది ఆమె ఆనందించే ఆ పరిమితులను
నేను కనుక ముక్కలు చేయగలిగితే
ఆమె నెమ్మదిగా అన్వేషించి నాతో శరీరపు కొత్త
ఆనందాలను అనుభవిస్తుంది నాతో

ఏంటి వదినా గారు మీరు చాలా ఆనందకరమైన విషయాలు కోల్పోతున్నారు ప్రభు మీరాలో ఉన్న
చిరాకు యొక్క భావాలను బలోపేతం చేయాలి అనుకున్నాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.