నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

మీరా కొంచం కోపంగా ప్రభు వైపు చూసింది
నేను ఏం రకమైన మహిళను అని అతను అనుకున్నాడు నేను ఒక వివాహితను అతనితో
ఒక సినిమాకి వెళ్దామని అతను నన్ను ఎంత ధైర్యం గా అడుగుతాడు

ప్రభు చెప్పింది మీరా మనసుని కదిలించి కొపం తెప్పించింది అని అతనికి తెలిసినప్పటికి ప్రభు దాన్ని గమనించటంలేదనీ నటిస్తూ
నేను ఇప్పుడు సినిమాకు వెళ్ళాలన్న కో‌వడంలేదు
సాయంత్రం శరత్ పిల్లలు తిరిగి వచ్చినప్పుడు
మనమందరం కలిసి సినిమాకు వెళ్లవచ్చు

ఇది విన్న మీరా అనవసరం కోపం తెచ్చుకుని తొందరపడిందనీ పశ్చాత్తాప పడింది
మీరా తనను తాను ఉపదేశించుకుంటూ ఎంత తప్పుగా అనుకున్నాను
ప్రభు గారు మనం కలిసి సినిమా చూద్దాం అనడంలో తప్పుగా అర్థం లేదుకదా

లేదు మా వల్ల మీ ప్రణాళికలను మార్చుకోవద్దు
ఇది వివాహల కాలం దుకాణంలో చాలా మంది జనం కోవడానికి వస్తూ ఉంటారు ఈ సమయంలో మా వారు సినిమా కోసం రాలేరు పిల్లలను రాత్రిపూట బయటకు తీసుకెళ్లడం కూడా మాకు ఇష్టం ఉండదు
ఈ వారాంతంలో సినిమాకు వెళ్ళగలమేమో అని మా వారిని నేను అడుగుతాను

వదిన గారు మీరు సినిమా చూడటం అంత సులభమైంది కాదు అవున ఈ లెక్కన మీరు చాలా సినిమాలు చూడలేదు?????

వాస్తవానికి ఇలాంటి వివాహ కాలంలో మా వారు వారానికి ఏడు రోజులు దుకాణం తెరుస్తారు
అంతగా వ్యాపారం లేని కాలంలో కూడా చాలా మంది కోవడానికి రోజు ఇంకా వారాంతాల్లో కోవడానికి వస్తూ ఉంటారు
మా వారు సోమవారం వారం మాత్రమే దుకాణాన్ని మూసివేస్తాడు

కాబట్టి మీకు నిజం చెప్పాలంటే సినిమాలు చూసే అవకాశం లబించదు

అలా అని ఏం లేదు మంచి సినిమా నడుస్తున్నప్పుడు నేను మా వారిని అడుగుతాను
మా వారు దుకాణాన్ని పనివాళ్లకి అప్పగించి
వారాంతంలో నన్ను పిల్లలను సినిమాకు తీసుకేలతాడు

మీరా అలా చెప్పినప్పటికీ ఆమె గొంతులో విచారం ప్రభు గమనించగలిగాడు ఆ విషయం

Leave a Reply

Your email address will not be published.