నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

మీరా తన చను గుబ్బల మొనలు ప్రభు నగ్న ఛాతి కింద ఘర్షణ పడితే అది ఎలా ఉంటుంది అనిపించింది అది తెలుసుకోవడానికి మీరా చాలా సమయం ఎదురు చూడవలసిన అవసరం లేదు

ముద్దు ఇంతకు మునుపు ఇంతా ఆనందంగా లేదు మీరా చేతి వేళ్ళు ప్రభును బిగుతుగా పట్టుకొని మీరా అతని ముద్దును ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నట్లు సూచిస్తుంది

తన స్నేహితుడి భార్య మృదువైన పెదవులను ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడనీ ప్రభుకు విరుద్దమైన భావాలు ఉన్నాయి
అలాగే వేరొకరి భార్యను ముద్దుపెట్టుకున్నాడనే ఆలోచన ప్రభును చాలా ఉత్తేజ పరిచింది కానీ వాస్తవానికి మీరా అతనిని నమ్మిన దగ్గర స్నేహితుడు భార్య అని తెలుసుకోవడం కొంచం కలత చెందాడు
ప్రభు స్నేహం యొక్క ధర్మ నమ్మకాన్ని మోసం చేస్తున్నాడు
ఈ పకృతికా పోరాటాలలో కామం నైతికతను కారణంగా ఏదైనా కోరిక అధిగమిస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.