నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 27

ఇలా ఒక వేశ్యా మాత్రమే ఇలా చేయగలదు ఒక వీటుడుకి

ఒక మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన స్త్రీ సంతోషపెట్టడానికి ఇలాంటి పనులు చేస్తుందా

కానీ ప్రభు పట్టుదలతో ఉన్నాడు చివరికి మీరా ప్రభు పట్టుదలకి ఇంకా కామానికి లోబడింది
ప్రభు పెదవులతో పాటు మీరా తన పెదవులు తెరిచి ఇద్దరి పెదవులు మూసుకు కలిసిపోయాయి
ఈ పద్దతిలో ఒకరి ఎంగిలి పెదవులు ఒకరు రుచి
చూడగలిగారు

చీ అనుకుంది మీరా ఇప్పుడు నేను ప్రభు లాలాజలం రుచి చూడగలిగాను ఇంకా నోటినంతా ఇంకా నాలుకను కూడా రుచి చూసాను

మీరా ఇలా కోరికతో ప్రవర్తించడం సిగ్గుగా అనిపించినప్పటికీ ఈ విధంగా ఇది శృంగార గాఢత ముద్ద అని మీరా గ్రహించింది

ఇప్పుడు ప్రభు నాలుక మీరా నోటిని అన్వేషించడం సులభం అయింది
ప్రభు నాలుక మీరా నాలుకను వ్యతిరేకంగా
రుద్దుతూ రాపిడి కలిగిస్తుంది

అదే విధంగా మీరా చను మొనలు ప్రభు గట్టి ఛాతి కి వ్యతిరేకంగా రుద్దుకుంటూ రాపిడికి
గురవుతున్నాయి

అవును మీరా గ్రహించింది మీరా చనుమొనలు నిజంగా నిటారుగా ఉన్నాయి ఇంకా అవి బ్రా కప్పు బట్టను వ్యతిరేకంగా నేడుతున్నాయి

ప్రభు ముద్దుతో మీరా అప్పటికే ఉద్రేకానికి లోనయ్యింది ప్రభు ఛాతికి వ్యతిరేకంగా మీరా చను గుబ్బలు మొనలు నలగడం ద్వారా మీరా శరీరం గుండా నడుస్తున్న ఆనందం యొక్క చక్కిలిగింతల పులకింతలు గా బయలుదేరాయి

మీరా ఒంటిపైన దుస్తులతో ఆమె చనుమొనలు
నేరుగా ప్రభు ఛాతి కింద నలిగిపోతూ ఉండకుండా
నిరోధించడం తో మీరాకు కాస్త నయం అనిపించింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *