నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

ప్రభు కొద్దిగా తెరిచి ఉన్న పడకగది తలుపును దడేలున తన్నడు మీరాను లోపలికి తీసుకువెళ్ళి మంచం మీద పడేశాడు

మీరా కాస్త అటూ ఇటూ తిరుగుతూ
వెనుక భాగం పరుపుకు అనుకుని తన ఒంటిని విశ్రాంతిగా ఉంచాలేక పోయింది

ప్రభు తన చోక్క తీసి నేలపై విసిరాడు
మీరా తన కళ్లు ముసుకుంది ఇంకా ఆమె చేతులతో తన ముఖాన్ని మూసివేసింది
కానీ అది కూడా ప్రభు అందమైన దృఢమైన దేహ దారుడ్యాన్నీ చూసినా తరువాతనే

మంచం కిందికి నొక్కుకు పోయినట్లు మీరా భావించింది
ప్రభు తనతో మంచం మీదకు వచ్చాడని మీరాకు తెలుస్తుంది
ప్రభు మీరా చేతులను ఆమె ముఖం నుండి మెల్లగా లాగాడు మీరా సిగ్గు తో కళ్లు ఇంకా గట్టిగా మూసుకుంది

ప్రియమైన మీరా నన్ను చూడు ప్రభు మీరా తో చిన్నగా గుసగులాడడు మీరా నవ్వింది కానీ అలా చేయడానికి నిరాకరించింది

ప్రభు మీరా చేతి వేళ్ళు చివరను అతని చేతి వేళ్ళతో పట్టుకుని మంచం మీద మీరా శరీరానికి ఇరువైపులా లాగి ఉంచాడు మీరా లొంగీపోతున్నట్లుగా మీరా చేతులు పైకెత్తకుండా ప్రతిఘటించకుండా ఉంది

అవును నేను ప్రభుకు లొంగీ పోతున్నాను మీరా తన మనసులో అనుకుంది

ప్రభు పెదవులు మీరా పెదవులపై వ్యతిరేకంగా నొక్కినప్పుడు మీరా కళ్లు తెరిచింది
ప్రభు మీరాను ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు అతని కళ్లు మూసుకున్నట్లు మీరా చూసింది

ప్రభు నోరు పెద్దగా తెరిచి నోటి ముద్దు పారవశ్యాన్ని చూపిస్తూ తెరిచిన నోటి ముద్ద ఎలా ఉంటుందో చూపించాలని కొన్ని సార్లు అలా చేసి చూపించాడు కానీ మీరా పెదవులు ఎక్కువగా మూసింది

మీరా తన భర్త ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు పెదవులు మాత్రమే తగిలేలా ఇచ్చేది
మీరా తన భర్త లాగే ప్రభు చేయలనుకుంటుందనీ
ప్రభు గమనించాడు

అందుకే ప్రభు మీరా పెదవులు విస్తృతంగా తన పెదవులతో లాగుతూ మీరా నోటిని తెరవడానికి చాలా సార్లు ప్రయత్నిస్తున్నాడు

మీరా అలా చేయడానికి సిగ్గు పడింది

Leave a Reply

Your email address will not be published.