నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 29

మీరా పవిత్రతను కోల్పోయిన మొదటిసారి మీద
మనసులో తిరిగి వచ్చింది మీరా మరోసారి తన
మనసులో ఆ సంఘటన ప్రవేశించకుండా అడ్డుకోలేకపోయింది

ఆ విధి లేని రోజును

ప్రభు అకస్మాత్తుగా మీరాను ముద్దు పెట్టుకుని అప్పటికి నాలుగు రోజులు అయ్యింది

మీరా ఇంట్లో మీరా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు రోజు శరత్ దుకాణానికి వెళ్లగానే ఉదయం పూట వచ్చి మీరా ను కలిసే మాటలు కలిపే వాడు
మీరా మాత్రం ప్రభును స్నేహితుడిగా భావించేది
ఆ రకంగా ఇద్దరు దగ్గరవుతున్నారు

వారి సాధారణ చర్చలు వారి వ్యక్తిగత భావాలను
పంచుకునే స్థాయికి చేరాయి
మీరా ఇంకా ప్రభు తో శారీరక సాన్నిహిత్యానికి సిద్దం కాలేదు అయిప్పటికి ప్రభు కాస్త ముందు తప్పుగా లెక్కించాడు

ఆ తొందర తనంతో మీరాతో ఫలితం కనిపిస్తుంది భావించాడు మీరా పెదవులపై ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఆ సమయంలో మీరా కోపంతో స్పందించే విధానానికి ప్రభు సిద్దంగా లేడు

మీరా ప్రభును దూరంగా నెట్టి వేసింది మీరా ప్రభును తిట్టింది మీరా ఏడుపు ప్రారంభించింది
ఏమి చేయాలో ప్రభుకి అర్థం కాలేదు
ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపోవాలని మీరా ప్రభును అరచినప్పుడు

ప్రభు అసహనంతో నిశ్శబ్దంగా తనను తాను నిద్దించుకుంటూ వెళ్లి పోయాడు
ప్రభు ఫోన్ చేసి మీరా ను క్షమించమని వేడుకున్నాడు ప్రభు తను తప్పుగా ప్రవర్తించాను అని చాలాసార్లు వేడుకున్నాడు కానీ మీరా మాట్లాడకుండా ఫోన్ కట్ చేసేది

మీరా కూడా తన ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకో లేక పోయింది
ఆమె తన కోసం ఆరాట పడిపోతోందనీ భావించాడు ప్రభు

అందులో మీరాకు కూడా కొంతవరకు తప్పు ఉంది అని ఆమెకు తెలుసు
మీరా తన భర్త కానీ వ్యక్తితో వ్యక్తిగత విషయాలు పంచుకుంది
అలాంటి వ్యక్తి ఆమె పట్ల తనకున్న భావాలను
గురించి వేరేలా ఎందుకు ఆలోచిస్తాడు ఆమె కూడా అతని పట్ల ఆకర్షితురాలైందనీ అనుకోడం తప్ప

మీరా నెమ్మదిగా తనను తాను కోల్పోవడం ప్రారంభించిందని నిజం చెప్పుకోవాలి అంటే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *