నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నపుడు ఈ ఇంటిలో అతని ఉనికి
ఇంకా ప్రభు నాతో శృంగార రతి సంభోగం చేయాలని నిరంతర పట్టుదలతో తనతో సంభోగించడాని నన్ను చాలా సార్లు ఒత్తిడి చేసాడు

మీరు మనసులో తనతో తాను వాదించుకుంది
ఆమె మనసు అంగీకరించడం కష్టం అనిపించినా మీరాకు అది కావాలనిపించింది

కానీ ఇప్పుడు ప్రభు ఇక్కడ లేనప్పుడు కూడా నా
ఆలోచనలను తినేస్తున్నాడు

మీరా తన భర్త భోజనం ఉండగా చూస్తూ ఇలా భావించి ఇది నా భర్త కు పెద్ద ద్రోహం అనుకుంది

నేను భోజనం చేసే వరకు ఎందుకు ఎదురు చూడటం నాతో పాటు తినమని చాలా సార్లు చెప్పానుగా వండిన వన్నీ భోజనపు బల్ల మీదనే ఉన్నాయి మనం ఒకరికొకరు వడ్డించు కుందాం రా మీరా అన్నాడు

మీరా భర్త చెప్పిన ఈ అమాయకపు మాటలు వినగానే ఇప్పుడు మీరా మనసులో ప్రభుతో అప్పుడు గడిపిన అవాంచిత రహస్య శృంగార సంభోగ జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెచ్చాయి

ప్రభు ఈ బల్ల మీద మీరా వెనుక భాగాన్ని తాకుతూ ముద్దాడుతూ ఇంకా మీరా చీరను ఆమె నడుము వరకు జరిపి
ప్రభు మీరా తడి యోని పెదవులను కామపు కసి ఆకలితో చూపులతో చూస్తూ నేను తినబోయే ఈ రుచికరమైన వంటకం కంటే మీరా నువ్వు ఉడికించేదీ ఏమీ అంతా రుచిగా ఉండదు దాని ముందు అని ప్రభు అంటూ మీరా తీపి ఆడతనం పైన అతని ముఖాన్ని ఉంచి సుఖపు తీరాల్లో ముంచెత్తాడు

నా భర్త తన భార్య ఆడతనాన్ని ఈ బల్ల మీద తన స్నేహితుడు ప్రభు తినడం నా భర్తకు తెలిసి ఉంటే ఇక్కడ భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడడు
ఇంకా నన్ను చంపి ఉండే వాడేమో
లేదు లేదు మా వారు అలా చేయరు మీరా వెంటనే
తన మనసులో ఉన్న హింసాత్మక ఆలోచనలను తోసిపుచ్చింది మా వారు స్త్రీ పట్ల హింసాత్మకంగా ఉండని వ్యక్తి చాలా మంచి వారు

మీరా మనసులో చాలా బాధ పెట్టిన ఆలోచన ఏమిటంటే తన భర్తకు ఇలా చాలా అన్యాయం చేశాను అని
వేదనతో ఉన్న తన భర్త ముఖం చూసిన ప్రతిసారి

Leave a Reply

Your email address will not be published.