నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 5 31

ఇది పెద్ద తార్కికమైన విషయమేమీ కాదు కానీ మేము ఒకే విషయాన్ని ఇష్టపడుతున్నాము
మా ఇద్దరికీ నువ్వు అంటే ఇష్టం
అలాగే నిన్ను తినడానికి ఇష్టపడతాము
ప్రభు ముఖం మీద కొంటే చిరునవ్వుతో చెప్పాడు

ప్రభు అలా అనగానే మీరా ముఖం సిగ్గు తో ప్రకాశవంతంగా మారిపోయింది
ప్రభు మాటల్లో ప్రత్యేకత ఏంటో మీరాకి తెలుసు
ప్రభు రహస్య ప్రేమ యొక్క ఆనందాన్ని మీరాకు పరిచయం చేస్తూ మీరా తడి ప్రేమ పెదవులను అతడి నోటి పెదాలతో ముంచేత్తుతూ మీరాకు అంగచూషణ శృంగారాన్ని పరిచయం చేసాడు

మీరా బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ మూలిగింది మొదటి సారి ఆనందాన్ని అనుభవించడం తో ఆమె శరీరం వనికింది మీరా ప్రతి చర్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది
ప్రభు మీరా ను అడుగుతూ ఇది మీ కోసమే ఎలా ఉంది ఇలా శరత్ ఎప్పుడు అయిన ఇంతకుముందు ఇలా చేసాడా

మీరా తన భర్త ను తక్కువ చేసి చెప్పడానికి ఇష్ణపడలేదు

ఇదిలావుంటే మీరా ప్రభుతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్న తర్వాత తన భర్తను చూసిన ప్రతిసారీ
మీరా అపరాధ భావంతో బాధపడుతోంది

తను భర్తను ఏవిధంగాను దిగజార్చడానికి మీరా ఇష్టపడలేదు తన భర్త పడక మీద తనతో పడుకోవడం ద్వారా అతను తనకి ఉత్తమమైన సుఖం ఇచ్చాడని ప్రభు ఎప్పటికే ఆలోచిస్తూ ఉండాలి నా భర్త సంతృప్తి పరచే సామర్థ్యం లేదని
ప్రభు అనుకోకూడదు

ప్రభు నా ఒంటరితనాన్ని ఉపయోగించుకునందుకు మీరా లొంగిపోయారని మీరా ఎప్పుడూ ప్రభుకి చేరుతూ ఉంటుంది

లేదు చేెస్తారు ప్రతి సారి కాదు అప్పుడప్పుడు
మీరా తన భర్త ను కొంతమేరకు రక్షించాలి అనుకుంది

మీరా తన భర్తకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అపరాధ భావం అంతా తిరిగి వస్తుంది

ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నపుడు నేను శరత్ మోసం చేయడమే కాదు
ప్రభు ఇక్కడ లేనప్పుడు కూడా నేను శరత్ ను మానసికంగా మోసం చేస్తున్నాను
ఇది ఎంత దారుణమో నాకు తెలియదు

Leave a Reply

Your email address will not be published.