నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

అయితే శరత్ దానిగురించే ఆలోచిస్తూ మీరా ప్రభు
ప్రయోజనం కోసం ఆ దుస్తులు ధరించడానికి అలా కనిపించడానికి జాగ్రత్త తీసుకుంది
ఆలోచిస్తే శరత్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రభు
అప్పటికే మీరాతో ఉన్నాడు

ఆసమయంలో వారి వ్యవహారం అప్పటికే మొదలైందని ఇప్పుడు తెలుస్తోంది

నేను తిరిగి రాకముందే వాళ్లు నా ఇంట్లోనే ప్రేమతో
మునిగి తేలి ఉండవచ్చు లేదా కనీసం లైంగిక ముద్దు ముచ్చట్లు అయిన కొనసాగించి ఉండోచ్చు
అని శరత్ అనుకున్నాడు

ఆ సమయంలో మీరా ముఖం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అదిచూసి శరత్ తిరిగి రాకముందే వారి మధ్య ఏది అయితే జరిగిందో మీరాకు అది అద్భుతంగా ఉండాలి

మీరా ముఖం మాములుగా కంటే ప్రకాశవంతంగా ఉంది మీరా కళ్లు మెరుస్తున్నాయి
మీరా ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలాంటి భావోద్వేగాలను ప్రదర్శిస్తుంది

ఈ ఆలోచన ఒక విధంగా వారిద్దరి శరీరాల కలయిక చూసిన దాని కంటే దారుణంగా
ఉంది శరత్ కు

ప్రభు సోదరి వివాహానికి హాజరు కావడానికి అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు ప్రభు ఇంటి వెనుక ఉన్న పాత పాడుబడిన ఇంట్లో ముద్దు పెట్టుకోవానిక ప్రభు పట్టుకున్నప్పుడు శరత్ మదిలో మెదిలీన
రెండో సంఘటన మీరా ప్రభుతో ఎదో ఒక లైంగిక చర్యలో పాల్గొనడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపానట్లుగా మీరా ప్రభు దగ్గర చాలా సహజంగా చేసింది

ప్రభు మీరాను ముద్దడాటం ప్రారంభించినప్పుడు
మీరా కూడా తన ప్రేమికుడిని ఎంతగా కోరుకుంటుందో శరత్ చూడగలిగాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.