నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

అయితే ఆ యుద్ధంలో మీరా అందం స్నేహనికి
వ్యతిరేకంగా గెలిచింది

ప్రభు ప్రణాలిక ప్రకారం ఒక శుక్రవారం శరత్ ను కలిశాడు
ప్రభు ఊహించిన విధంగానే మీరాకు ప్రభు పరిచయం అయ్యాడు

ఇప్పుడు మీరా ఇంట్లో మీరా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు మీరాతో మాట్లాడుతున్నాడు

మీరా నమ్మకాన్ని పొందడానికి మొదట గౌరవంగా నటిస్తూ మర్యాదగా ప్రవర్తించే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు

అప్పుడు మీరా ప్రభు గురించి శరత్ కు ఫిర్యాదు చేయదు

అంతేకాక భవిష్యత్తులో మీరా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మీరాను ఇంట్లో చూడటానికి ఇది ఒక మార్గం సులభం చేస్తుంది

ప్రభు కాఫీ తాగుతూ శరత్ గారు ఇక్కడ ఉండటం నాకు చాలా మంచి విషయం
నేను విదేశాలనుంచి తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటినుండి నా పాత స్నేహితులు ఎవరు
ఇక్కడ నివసించడం లేరని చెప్పారు

నేను మొదట పని చేయడానికి విదేశాలకి బయలుదేరినప్పుడు నా పాత మిత్రులు ఇద్దరు ఆ సమయంలో ఇక్కడే ఉన్నారు

ఇప్పుడు వారు కూడా వేరే చోటికి వెళ్ళి స్థిరపడ్డారు

మీరా…..మీరు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఎంతకాలం ఉన్నారు

ఐదు సంవత్సరాలు వదినా గారు

విదేశాల్లో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నారు కదా
మీకు ఇలాంటి చిన్న ఊరిలో సమయాన్ని గడపడం మీకు విసుగు కాదా?

ప్రభు కి ఈ సంభాషణను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మీరా మార్గం సులభం చేస్తున్నందుకు అతని మనసులో సంతోష పడ్డాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.