నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 29

ఆ సమయంలో మీరా ఆలోచన ఎంతో తెలివితక్కువ ఆలోచన అని మీరా
ఆ తరువాత గ్రహించింది
ప్రభు తనతో అంతకు(మాటలు) మించి రాలేదని అనుకుంది
కానీ చివరికి ప్రభు మీరా తో ప్రతి చోటికి వచ్చాడు
అయితే ఆ సమయంలో మీరాకు తన భర్త యొక్క ఈ స్నేహితుడితో పడుకుంటానని ఉద్దేశం కానీ ఆలోచన కానీ ఏ కాస్తా కూడా లేదు మనసులో

మీరా ప్రభు కి కాఫీ కప్పు అందించింది
ఆ సమయంలో మీరా చేతి వేళ్ళను ప్రభు చేతి వేళ్ళు తాగిలాయి
మీరా మనసులోఅది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా లేక ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందా????

ధన్యవాదాలు వదిన గారు నేను మీ కాఫీ నీ ప్రేమిస్తున్నాను

మీరా ,, ఒక కప్పు కాఫీ లో అంత ప్రత్యేకత ఏముంది

దీనికి కారణం మీరే మీరు బాగా ఉడికించి ఇంకా కాఫీని అద్భుతంగా తయారు చేస్తారు అలా చేయడం అంతా సులభం కాదు
మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీరు అద్భుతంగా ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను
(సంభోగంలో కూడా అంది నేను తెలుసుకోవడానికి
వేచి ఉండలేని విషయం ప్రభు తనలో తాను అనుకున్నాడు)

ప్రభు మీరా తియ్యని పెదాలు వైపు చూసాడు
రంగు వేయకుండానే అవి సహజంగా లేత గులాబీ రంగులో ఉన్నాయి

ఆ రెండు పెదవులు నా అంగాన్ని చుట్టూ చుట్టి బిగించి పట్టుకుంటే ఆహ్ ఎలా ఉంటుంది
అని తన మనసులో అనుకున్నాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *