నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 4 30

మీరా అతని దాన్ని పూర్తిగా పీల్చిన విధానం ఆమె అది మొదటిసారి చేస్తుంది కాదని సూచిస్తుంది

కానీ మీరా అలా చేయడం శరత్ దగ్గర నేర్చుకోలేదు ఎందుకంటే మీరా ఎప్పుడూ శరత్ కి అలా చేయలేదు శరత్ మీరాను కోరింది ముద్దుతో కూడిన ప్రేమ మాత్రమే

మీరా ప్రభు మందపాటి అంగాన్ని తన ఆడతనపు ప్రవేశం ద్వారంలో ఉంచికుని తనను తాను ఆనందించడానికి మీరా మెత్తని ప్రేమ పెదవులపైన వ్యతిరేక దిశలో రుద్దుకుంది

మీరా ఇది శరత్ తో ఎప్పుడూ చేయనిది ప్రభు తన పురుషాంగాన్ని తన భార్య తడి కోశం లోకి లోతుగా ముంచినప్పుడు

మీరా తియ్యగా పులకరింపుతో విలపించింది అది శరత్ ఇంతకుముందు వినని విధంగా గట్టిగా విలపించింది ప్రభు పురుషాంగం ప్రతి అంగుళంతో సహా లోపలికి వెళ్ళగానే మీరా అతన్ని తన శరీరానికి దగ్గరగా లాక్కొని కౌగిలించుకుంది

అతన్ని ఎంతో ఆకలితో ముద్దు పెట్టుకుంది
అతను కూడా
ప్రభు వెనుక భాగం మీరా తన చేతి వేళీ గోళ్ళతో గీతలు గీసింది

మీరా ప్రభు మందపాటి అంగాన్ని ఇముడ్చుకుంటూ తన ప్రవర్తించిన తీరు
ఆహ్…… కష్టంగా ఉంది…….. వేగంగా దె………
నన్ను గట్టిగా దె…………….. నాకు మీ మో……….
లోతుగా కావాలి…….దె………గు…. ఇంకా గట్టిగా
దె…………. హుమ్మ్………………………………..

శరత్ కి ఇవి వింత పదాలు శరత్ తన భార్యని ప్రేమతో రతి చేసినప్పుడు కూడా శరత్ ఎప్పుడు వినని మాటలు ప్రభు కొత్తగా తన భార్యతో ఆ మాటలు పలికించాగలిగాడు మీరా అడ్డుకోలేని ఆమె ఆనందానికి ప్రభు తీవ్రతానిచ్చించాడనీ చూపించాయి ఆ పదాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published.