నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 3 23

మొదట్లో ప్రభు అకస్మాత్తుగా తనను ఊరిని ఒదిలి వెల్లినతరువాత కొన్ని నెలలు నిజంగానే మీరా ప్రభు గురించి అంతగా ఆలోచించలేదు

మీరా ప్రభు తో మొదలు పెట్టిన రహస్య లైంగిక శృంగార సంభోగ ప్రేమ సంబంధం తన వివాహ జీవితానికి ఎటువంటి కష్టం నష్టం కలిగించకుండా
ముగిసింది అని మీరా మనసులో ఉపశమనం కలిగింది

అయితే నెమ్మదిగా ప్రభు ఆలోచనలు జ్ఞాపకాలు తిరిగి మీరా మనసును వెంటాడటం ప్రారంభించాయి దీనికి కారణం మీరా ఉన్న పరిస్థితి అలాంటిది

మీరా తమ సొంత ఇంట్లోనే నివసిస్తుంది
అక్కడే ప్రభు తో మీరా అక్రమ శృంగార సంభోగ ప్రేమలో ఎక్కువగా పాల్గొంది.

అందువల్ల మీరా ఇంట్లో ఏం చోటికి వెళ్ళినా మీరా
తన రహస్య ప్రియుడితో ఎలా ముచ్చటించింది
ఇంకా అతడితో ఎలా సరస సంభాషణాలు మొదలు పెట్టి సంభోగంలో ప్రభు ఆనందాలతో ఎలా ఆస్వాదించింది జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెచ్చేవి

అవి కాల క్రమేణా ప్రభు పైన కొరికాను పెంచుతూ
మీరా పైన త్రీవ ప్రభావాన్ని చూపించేవి అవి

మీరా అప్పుడు అనుభవించిన ఆనందపు సుఖాన్ని ఇంకా ఇప్పుడు తను కోల్పోతున్నట్లు తీవ్రమైన ఆనందపు జ్ఞాపకాలు మీరాను చాలా సమయం పాటు మనసును కలవర పెట్టేవి

మీరా హల్ లోకి వెళ్లగానే సోఫాను చూసినప్పుడు మీరా దానిపైన వెనక్కి వాలుతూ కూర్చున్నపుడు
ప్రభు తన పక్కనే కూర్చని ఒంటికి అల్లుకుపోతూ
మీరా తేనెలూరే పెదవులు గాఢమైన చుంబన పారవశ్యపు దృశ్యాలు గుర్తుకు తెచ్చేవి

మీరా మొదట్లో వద్దు ప్రభు వద్దు అని ఎంతా
అడ్డుకున్నప్పటికీ ప్రభు నిరంతరం తన ప్రయత్నం తో మీరా పెదవులు అందుకుని ముద్దాడుతూ ప్రభు చేతులు మీరా శరీరం పై తడుముతూ మీరా మృదువైన చను గుబ్బలు పిసికి మీరా మెత్తని నడుము మడతలు నలిపి నేర్పుగా మానసిక సంభోగ స్థితిని మార్చి మీరా ను సంభోగానికి సిద్ధం చేస్తాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.