నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 3 23

ఏది ఏమైనా అతను మీ కొడుకు మీరు ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతను ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటారు

ప్రభు తండ్రి కుజించు బోయిన ముఖంతో శరత్ వైపు చూస్తూ నా కొడుకు చీ ఓ భగవంతుడా వాడు నీకు ఎంతా ఘోరమైన అన్యాయం చేసాడు
ఇప్పుడు కూడా నువ్వు అతని తరుపున ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నారు నీ మంచితనాన్ని ఏమనాలి కానీ ఒక విషయం బాబు ఎప్పుడు ఒక మనిషి ఇంతా మంచితనంతో ఉండకూడదు

కాసేపు అలా మాట్లాడిన తరువాత సరే అయితే బాబాయ్ గారు మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పి సెలవు తీసుకున్నాడు శరత్

అందరూ హల్ లో మాట్లాడుతూ కూర్చున్నారు
మీరా ఇంకా ఇంటికి వెళ్దాం

అమ్మా బాబాయ్ గారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి
బుజ్జి వెళ్తాను

నాన్నా గారిని చూడ్డానికి వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు శరత్ అన్నయ
ప్రభు అన్నయ మాత్రం నాన్నను చూడటానికి ఇంకా రాలేదు అంటూ ఫిర్యాదు చేస్తూ అంది బుజ్జి

నువ్వు ఊరికే ఉండు అంటూ బుజ్జిని ఆదేశించి
వాడు ఇప్పుడు ఇక్కడకు రాలేని ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అంది మీరా పక్కకు చూస్తూ ప్రభు తల్లి

అది విన్న మీరా కొన్ని క్షణాల పాటు బిగుసుకు పోయింది

ఇది విన్న మీరా శరీరం కొన్ని సెకన్ల పాటు బిగించింది.అందరికి వీడ్కోలు చెప్పి ఇంటికి చేరారు మీరా విసుగు చెందిన మనస్సుతో
మంచం మీద విరామం లేకుండా తిరగడం
శరత్ కు తెలుస్తూనే ఉంది

ఈ రోజు ఎందుకో మీరా చాలా అసహనంగా అసంతృప్తి ఉంది అనుకున్నాడు శరత్ తన మనసులో

మీరా,,,, తన మనసులోని ఆలోచనలతో నిద్రపట్టక అటూ ఇటూ తిరిగినప్పుడు మీరా తన భర్త నిద్ర లేస్తాడేమో అని జాగ్రత్తగానే ఉంది
మీరా తన భర్త మేల్కొని ఉంటాడు అనుకోలేదు

Leave a Reply

Your email address will not be published.