నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 3 23

ఏ కారణం చేతనో ప్రభు ఆలోచనలు మామూలుగా కంటే ఈరోజు మీరాకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి

మీరా అతన్ని మరిచిపోవాలని తప్పక ప్రయత్నిస్తుంది మీరా వైవాహిక జీవితంలో ఒక ప్రమాదం నుండి తప్పించుకుందని ఆమె మనసులో భావించుకుంనప్పటికీ
ఆమె మనసులో మాత్రం ప్రభువు ఆలోచనలు వెళ్లిపోవడానికి నిరాకరించాయి

మీరా ఆడుకుంటున్న పిల్లలను చూస్తూ
అతన్ని మర్చిపోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే
మా సంబంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది
ప్రభు నా భర్తకు చేందిన నా శరీరంపై పూర్తి
హక్కుని ఉపయోగించుకున్నాడు
నిజానికి చెప్పాలంటే నా భర్త కంటే ఎక్కువగానే
నా శరీరంతో స్వేచ్ఛగా ఆడుకున్నాడు
అతడు నా శరీరాన్ని పొందడమే కాదు
నేనుకూడా నా ఇష్ట పూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా అతనికి ఇచ్చాను ఆ సమయంలో లో నేను కలిగి ఉన్న మానసిక మరియు శారీరక ఉత్సాహం నన్ను నా పై నియంత్రణ కోల్పోయేలా చేసింది

మీరా పూలు అమ్మే ఆమె బుట్టలోని గులాబీ పూలను చూసినప్పుడు ప్రభు మొదటిసారి తానే స్వయంగా తన జుట్టులో గులాబీ పూలాను అలంకరించింది జ్ఞాపకం వచ్చింది

ప్రభు ఆసమయంలో అలా చేసినప్పుడు మీరా తనువు భయంతోను ఇంకా ఉద్రేకంతో రెండు మిలితామై శరీరం వనికింది
మీరా గుండె వేగపు స్పందన అనియంత్రకంగా వేగంగా కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది
ఆమె శరీరంలో భయంతో కూడిన చెమటలు పడుతున్నాయి

ప్రభు పూలు అలంకరించిన తరువాత అతని వెచ్చని అరచేయి మీరా అందమైన నడుము ఒంపు పట్టుకుని ప్రభు ముఖాన్ని మీరా తలలో ఉన్న గులాబీ పూల మీద ఉంచి గాఢంగా లోతుగా
వాటి సువాసనను పీల్చుకున్నాడు ప్రభు మీరా ను తన వైపుకు తిప్పి ఆమె శరీరాన్ని అతని శరీరానికి దగ్గరగా హత్తుకున్నాడు
ఆ ఆలోచనలు ఇప్పుడు కూడా మీరా ఆడతనాన్ని
తడి చేసాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published.