నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 3 23

చనిపోయేలా ఉన్నాను అది మీరు అందించే అద్భుతమైనది కాబట్టి నా మనసు ఇక్కడే లాగుతుంది
అలా నా మొదటి ఆలోచన మీ గురించి

దీనికి ముందు ప్రభు మీరా భర్త శరత్ ఉన్నప్పుడే
ఎప్పుడు మీరా ఇంటికి తరచూగా వచ్చేవాడు
ప్రభు వచ్చిన ప్రతిసారీ మీరా పిల్లలకు చాక్లెట్లు
స్వీట్లు తెచ్చేవాడు
ఆ విధంగా పిల్లలు బాబాయ్ అని పిలుస్తూ
ప్రభు కు బాగా దగ్గరయ్యారు

మీరా ఇప్పుడు ప్రభు తో కొంతవరకు అలవాటు పడింది ఏదిఏమైనా మీరా ఉంటున్న ఊరిలో భర్త ఇంటిలో లేనప్పుడు వేరే వ్యక్తి ఇంట్లోకి రావడం సరికాదని భావించింది మీరా
ముఖ్యంగా ఒకరి భార్య ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రావడం గురించి

అయిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రభును లోపలికి అనుమతించడం తప్ప మీరాకు వేరే మార్గం లేదు

లోపలికి రండి అంటూ మామూలుగా ఆహ్వానించింది మీరా

మీరా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోకి రావడం ఇది మొదటి సారి ప్రభుకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *