నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

నేను నా హృదయంతో దుఖంతో నిండిపోయింది మీరా తిరిగి ఇంటి నుండి బయటికి నడచివెళ్లాడం నేను చూడగలిగాను

చిన్న గ్యాప్ తరువాత ప్రభు బయటికి వచ్చాడు
అతను ఇంటి ముందు వైపు చేరడనికి ఈ పాత ఇంటి చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాడు

నేను పూర్తిగా చలాంచిపోతూ ఏడుస్తూ అక్కడే నిలబడి ఉన్నాను.

నేను మీరా మరియు ప్రభు రెడ్ హ్యాండెడ్‌ను పట్టుకోగలిగాను కాని ఈ సిగ్గుపడే ఈ సంఘటన బయటపెట్టాలేను

ఈ చిన్న ఊరిలో ప్రతి ఇంటిలోనూ అది మాట్లాడుకునేది అవుతుంది

లేదా నేను కూడా నా తండ్రిలాగే ఈ ఊరు విడిచి దూరంగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇలా జరిగితే
ఖచ్చితంగా మీరా ఉరి వేసుకుంటుంది.

ఓహ్ దేవుడా అప్పుడు నా పిల్లల భవిష్యత్తు నేను మౌనంగా ఏడుస్తూ అక్కడ నిలబడ్డాను

నేను ఈ స్థితికి చేరుకోవడానికి చాలా పోరాటాలు చేసిన తర్వాత ఈ జీవితాన్ని పొందాను.

నెమ్మదిగా నామనసులో ఒక స్పష్టత వచ్చింది.
నేను, నా పాత మీరాను తిరిగి పొందగలగలి
నేను దీన్ని ఓపికతో జాగ్రత్తగా నిర్వహించాల్సిన
అవసరం ఉంది.

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.