నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

అతను ఎలా ఉన్నాడంటే చూసిన నేను ఆశ్చర్యపోయా ఒక్కరోజులో ఎంతో ఆ మనిషి దారుణంగా మారిపోయాడు
జుట్టు చెదిరిపోయి దుమ్ము ధూళితో పూర్తిగా అపరిశుభ్రంగా మారి ముఖం మీద దెబ్బలతో
మట్టి కొట్టుకు పోయి చెమటతో తడిసిన చొక్కా
అక్కడక్కడా చినిగిపోయి నేను చూసిన వ్యక్తి ఇతడేనా అనిపించే లాగా ఉన్నారు

నేను చిన్నగా ప్రభు అని పిలిచాను
అతను లేచి స్తంభం గోడకు చతికిల బడుతూ
నాకు అభిముఖంగా ముఖం చేసి కూర్చున్నాడు
ఏడ్చి ఏడ్చి అతని ముఖం వాపు వచ్చినట్లుంది

ప్రభు నన్ను చూసి శరత్ అంటూ ఏడుస్తూ విలవిల్లాడుతూ నా కాళ్ళ మీద పడ్డాడు

శరత్….. గట్టిగా ఏడుస్తూ ఆ మురికి నేలమీద పడి నా కాళ్లు పట్టుకుని ఎంతో దుఃఖంతో కళ్ళ నీళ్ళతో
నా వైపు చూస్తూ అన్ని తెలిసి కూడా ఆ బాధను మీరు ఎలా భరించగలిగే గారు

ఓ దేవుడా ఆ చండాలపు పని మీ కళ్ళతో చూశారా ఒకవేళ నేను నీకు సొంత సోదరుడిని అయినా ఇలాంటి పని చేసినందుకు నన్ను చంపి పారేస్తున్నారే

శరత్ ఈ బాధ నేను భరించలేను నన్ను చంపేయండి నన్ను చంపేయండి శరత్ నన్ను చంపేయండి నాకు ఈ భూమ్మీద జీవించడానికి అర్హత లేదు మీరు నా కుటుంబం మంచిని ఆలోచించారు కానీ నేను కామానికి లోనే జంతువుల ప్రవర్తించాను

నా పాదాలు పట్టుకొని ఏడుస్తూ నా స్నేహితుని నిస్సహాయంగా చూసి నేను అతని భుజాలు పట్టుకొని పైకి లేపి పక్కన కూర్చో బెట్టుకున్నా

ప్రభు ఈ విషయంలో నీ తప్పు ఇంకామీరా తప్పు మాత్రమే లేదు కొంత వరకు నాకు బాగం ఉంది

ప్రభు గట్టిగా అరుస్తూ లేదు శరత్ నీ తప్పు లేదు మీరా తప్పు అసలే లేదు ఆమె అలా అంత సులభంగా లొంగిపోయే వ్యక్తి కాదు

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.