నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

మీరా తన అక్రమ సంబందపు చాటు శృంగారం తరువాత నా పక్కన ప్రశాంతంగా నిద్రపోతోంది

ఆమె ఈ వ్యభిచారపు ప్రవర్తనకు నేను ఆమెను ఒక్కదాన్నే నిందించలేను

నా జీవితం లో విజయాల కొసం విజయాలు సాధించడం కోసం పూర్తిగా మునిగిపోయా

ఇంకా నాకు అద్భుతమైన అందమైన భార్యను నిర్లక్ష్యం చేశా ఆమె ఈ దుర్భలత్వా పరిస్థితి కి నేను ఒక కారణం

అందువల్ల దీనికి సమాన బాధ్యత నాది కూడా ఉంది

నేను ప్రభును కలవాలి కలిసి ఈ వ్యవహారాన్ని ముగింపు పలకాలి అనుకుని నిర్ణయించుకున్నా నాకు అనుకూలంగా ఉన్న ఒకే ఒక విషయం ప్రభు మీరా ఇద్దరూ నన్ను చాలా గౌరవంగా చూస్తున్నారు

అలాగే మీరా ఇకమీదట ఒంటరితనంతో బాధపడకూడదని నిర్ణయించుకున్న

నెమ్మదిగా ఆ రాత్రి గడిచి నా ఆలోచనలతో తెల్లవారుజాము అయింది కోడి కూతతో మారో రోజు మొదలు కాబోతుంది

నేను దుకాణంలో బిజీగా ఉండగా ఒక పిల్లవాడు
పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అయ్యా ప్రభు అన్నయ
శిథిలమైన భవనం దగ్గర ప్రభు అన్నయ్య మిమ్మల్ని కలవాలని కోరారు అని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు

ఇది నేను కాస్త ఆలోచించి నేను నా దుకాణాన్ని పనివాళ్ల అప్పగించి ఇంకా కారులో తొందరగా భవనం వైపు నడిపించాను

భవనం యదవిధిగా ఒంటరిగా నిర్మానుష్యంగా ఉంది నేను లోపలికి వెళ్ళాను

నేను కొన్ని స్తంభాలు దాటిన తర్వాత ప్రభు నేల మీద కూర్చుని ఒక స్తంభానికి వాలుతూ కూర్చుని ఉన్నాడు

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.