నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది 2 51

మీరా నేల మీదకు జారిపోతూ ప్రభును కూడా లాగింది

ప్రభు నువ్వు నన్ను ఎన్ని సార్లు అనుభవించి
ఆనందించావు అయినా ఇంకా నీ ఆకలి కోరిక తీరలేదా నా మీద

మీరా నీ ఆకలి కోరిక తీరితే చెప్పు అప్పుడు ఆలోచిస్తా నా మీరా ప్రభు మీరా పెదవులూ ముద్దాడుతూ అన్నాడు

నువ్వు నాకు ఎం మాయా చేసి దగ్గరయ్యాం
మా వారు లేనప్పుడు నా ఒంటరితనం కారణంగా నేను నిన్ను స్నేహితుడిగా భావించి నీతో గడిపాను

నీతో కలిసి పడుకుంటానని అనుకోలేదు
నా భర్తకు ద్రోహం చేస్తానని కలలో కూడా ఊహించలేదు ప్రభు

నువ్వు నీ వ్యక్తిత్వంతో నా పవిత్రతను తీసుకున్నావు

ఒక పెళ్లేన స్త్రీ పరహి పురుషున్ని ఒంటరిగా ఎప్పుడు కలవనే కూడదు అలాంటిది

మనం కలిసి మొదటిసారి గా శృంగారంలో కలిసిన ఆనందించిన తరువాత నేను ఆత్మహత్య చేసుకుసుకోవాలి అనిపించింది

కానీ పిల్లలకు తల్లి లేకుండా నా భర్తను ఒంటరి
వాన్ని చేసి బాధపెట్టాడానికి నా మనసు అంగీకరించలేదు
నేను నిన్ను జీవితంలో నిన్ను ఎప్పుడు కలవనేకూడదు అనుకున్నాను

కానీ ఆ రోజు నువ్వు నాకు చూపించిన లైంగిక ఆనందం మంచంమీద నీ చోరవ గౌరవం సుఖం
అన్నింటినీ మరిచిపోయేలా చేసింది ఇంకా నన్ను మళ్లి మళ్లి నీ దగ్గరికి చేరేలా చేసింది

మీరా పోటుచుకు వచ్చిన చనుమొనల పై ప్రభు చికుతూ విందు చేసుకుంటుఉంటే మీరా ప్రభు జుట్టులో చేతి వేళ్ళు పోనిచ్చి తన వైపు లాక్కుంటూ కామంతో తను రెచ్చి పోతూ అతన్ని రెచ్చగొడుతోంది

2 Comments

Add a Comment
  1. ఈ స్టోరీ చదువుతుంటే నకు కళకు కటినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్స్లెంట్ స్టోరీ బ్రో నీ mail id chepu bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.