కామదేవత – Part 7 57

తెలిసిచేసిందో తెలియకచేసిందోకానీ అదే దీపికకి శ్రీరామ రక్ష గా వుపయోగపడింది. కామదేవత రమణిలో ప్రేరేపించిన శక్తి వల్ల రెండు నిమిషాలలో దీపికలో చెలనం ఒచ్చి తన పూరెమ్మల్లో కదులుతున్న రమణి తలమీద చేతులువేసి తన మెత్తని ఎగరేసి ఎగరేసి తన పూకులో పొంగుతున్న మొత్తం కామరసాలన్నీ ఆఖరిబొట్టువరకూ పీల్చుకునేవరకూ రమణి తలని తన పూకులోనించీ తియ్యనివ్వలేదు.

అలా 15 నిమిషాలు పాటు దీపిక పూకుని మొత్తంగా తన నాలుకతో సుబ్బరం చేసేక తన మొఖమంతా అంటుకున్న వీర్యంతో తడి తడిగా మెరిసిపోతున్న తన ముఖాన్ని తిన్నగా తీసుకువెళ్ళి రమణ అంకుల్ మీదపడి అతనిచేత తన ముఖాన్ని మొత్తం సుబ్భరం అయ్యేలా నాకించుకున్నక కానీ రమణి ఆ గదిని ఒదిలిపెట్టి బయటకి వెళ్ళలేదు.

అప్పటికే టైం సుమారుగా 12 గంటలు కావస్తుండదంతో ముందుగదిలోనించీ శారదా, సుశీలా ఇంక మగవళ్ళ మొడ్డ ఆకళ్ళు తీరి ఆగదిలోనించీ ఆడపిల్లలని ఒదిలి బయటకి ఒస్తే వాళ్ళ కడుపు ఆకళ్ళు తీర్చడానికి వేడి వేడి అన్నం రడీగా వుండని చెప్పుతుండడంతో, ఒక్కొక్కళ్ళుగా బాత్రూం కి వెళ్ళి ముఖం కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కుని భోజనాలకి సిద్దమయ్యేరు.

భోజనాలు అన్నీ అయ్యక ఇంటిల్లపాదీ అలసటగా నిద్రలోకి జారిపోయేరు. సుందరం అంకుల్ మాత్రం బయటకి వెళ్ళి మగ పిల్లలిద్దరినీ ఇక ఆ రాత్రే ఇంటికి ఒచ్చేయ్యమని ఫోను చేసి వొచ్చి అప్పుడు పడుకున్నాడు.

వీళ్ళంతా నిద్దరలు లేచేప్పటికి సాయంకాలం సుమారుగా నాలుగున్నర కావొచ్చింది. ఆ పైన కాఫీలు తాగి అంతా ముఖాలు కడుక్కుని రెఫ్రష్ ఐ ముందుగదిలో సమావేశమయ్యేప్పటికి సుమారుగా ఐదున్నర ఆరు కావొచ్చింది. ఇంతలో రమణి ఒచ్చి మీరంత ఎంతసేపూ పద్మజ, దీపిక, సీతలనే పట్టించుకుంటున్నరు కానీ తనని పట్టించుకోవడంలేదని రాధిక అక్కయ్య ఫీల్ అఔతున్నది అని చెప్పడంతో అందరి అటెన్షన్ రాధిక మీదకి మళ్ళింది.

దానితో బ్రహ్మం చొరవగా రాధిక దగ్గరకి ఒచ్చి తన గడ్డం పట్టుకుని ఏంటిరా ఎందుకు ఫీల్ అఔతున్నవు? వళ్ళు చొరవగా దగ్గరకి ఒచ్చేరనేగానీ నిన్ను పట్టించుకోకపోవడం కాదురా అనేప్పటికి, దీపిక తండ్రి చెయ్యని విసురుగా తోసేస్తూ అక్కడనించీ విసురుగా బయటకి వెళ్ళిపోయింది. రమణి అల్లరిగా నవ్వుతూ మరేం పరవాలెదు డాడీ ఈ రాత్రి రాధికనీ సీతనీ ఓ పట్టు పడితేసరి అన్నది.

రమణి అలా అనగానే బాగానే వుంది అబ్బా కూతుళ్ళ సంబడం. ఎంతసేపూ తండ్రీ కూతుళ్ళ గోలేనా లేక మా సంగతి ఏమన్న పట్టించుకునేది వుందా అనేప్పటికి, రమణి నవ్వుతూ అదేంటి అలా అంటారు? మధ్యన్నమేగదా సుందరం అంకుల్ మధుని, పవన్ని రాత్రి బస్ ఎక్కి ఒచ్చేయ్యమని ఫోన్ చేసింది. రెపు తెల్లవారేప్పటికి వళ్ళిద్దరూ ఇక్కడ వుంటారు. ఈ రొండురోజులూ మీరిద్దరూ మీ కూతుళ్ళ సోభనాలు చూసూ వేడెక్కిపోయి వుండండి. వాళ్ళు ఒచ్చి మీ వేడి దించి పెడతారు అన్నాది చిలిపిగా కన్ను కొడుతూ.

భలే టైముకి గుర్తు చేసేవు, మరి వాళ్ళిదారినీ వళ్ళమ్మ సుసీల పక్కన పడుకోపెట్టే వుపాయం ఏమిటి అని బ్రహ్మం అడుగుతుంటే, రమణ కల్పించుకుని ఇలాంటివాటికి మన శారద వుండనే వున్నదిగదా అన్నాడు శారదకళ్ళలోకి చూస్తూ.

మొత్తానికి మీరంతా కలిసి ఆ కుర్రళ్ళిద్దరినీ నామీదకి వుసికొల్పేట్లున్నారే అని శారద అంటుంటే, రమణ అంకుల్ మధ్యలో కల్పించుకుంటూ మేమెవ్వరం వాళ్ళని నీమీదకి వుసికొల్పటంలేదు శారదా, నువ్వే వళ్ళిద్దరినీ రెచ్చగొట్టి ఒకసారి నీపూకులో వాళ్ళ మొడ్డలు దిగేయించుకున్నాక, వెళ్ళి ఇదే ఊపున వాళ్ళమ్మ పూకులోగూడా ఆ నిగిడిన మొడ్డలు దోపమని చెప్పేవనుకో, ముందూ వెనకా చూడకుండా వాళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళమ్మ పూకుని పగలదీసి ఒస్తారు అని అనేప్పటికి, శారదా సుశీలలు సిగ్గు పడిపోతూ, చీ., చీ.., కూతుళ్ళని తెచ్చి మీ పక్కల్లో పడుకోపెట్టేమనేగదా మేమంటే మీకింత అలుసు అంటూ మూతి తిప్పుకుంటుంటే రమణ అంకుల్ శారదనీ, సుశీలనీ రెండుచేతులా దగ్గరకి లాక్కుంటూ మీరిద్దరూ ఏదో ఒకటి చెయ్యకపోతే విషయం ముందుకు ఎలా కదిలాను చెప్పండి? అని లాలనగా అంటూ ఇంకేదో మాట్లాడబోతుంటే, ఎదురింటి తమిళ్ అంటీ (పేరు మాధవి వయసు 36) వీళ్ళ ఇంటివైపే రావడం చూసిన రమణి మాధవి ఆంటీ వొస్తున్నది అని చెప్పడంతో ఆడవాళ్ళిద్దరూ రమణ అంకుల్ చేతుల్లోనించీ విడిపించుకుని మధవికి ఎదురెళ్ళేరు.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *