కామదేవత – Part 5 50

ఐతే తన తండ్రి ఇంకా పూర్తిగా తనలోతుల్లో దిగబడని విషయాన్ని గూడా గుర్తించి తన నడుముని అసహనంగా కదిలిస్తుంటే, దీపిక సర్దుకున్నాదిని గమనించిన బ్రహ్మం నిమ్మదిగా తన నడుముని కదిలిస్తూ తన లింగాన్ని దీపిక యోని మడతల్లో చిన్నగా పైకి లాగుతూ, నిమ్మదిగా క్రిందకి తోస్తూ సున్నితంగా దీపిక యోనిలోతుల్లో పైపైన దరువులు వెయ్యడం మొదలెట్టేడు.

బ్రహ్మానికి పూర్తిగా పరువానికి రాని కన్నెపూకులో మగతనం దిగబడుతుంటే ఎలా వుంటుందో అర్థమవ్వసాగింది. దీపిక యోని గోడలు మిగతా ఆడవాళ్ళ యోనిగోడల్లా మౄదువుగా లేవు. దీపిక యోనిలోపలి గోడలు రింగులు రింగుల్లా వున్నాయి. ఆమె యోనిగోడలు బ్రహ్మం మగతనాన్ని ఎంత బిగుతుగా కరిచిపెట్టుకున్నాయంటే బొంగరం చుట్టూ ఓ బలమైన తాడు చుట్టినట్లు తన మగతనం చుట్టూ ఆమె యోని గోడలు బిగపెట్టి పట్టుకున్నాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *