కామదేవత – Part 45 227

ఊరినించీ తిరిగి వొచ్చేక అమ్మ వేరేవాళ్ళతో చేయించుకోవడం చూడాలన్న కోరిక రోజు రోజుకీ నాలో పెరిగిపోవడం ఎక్కువయ్యింది.. కానీ అమ్మ ఇంక ఎవ్వరితోనూ చేయించుకోవడం లేదు.. అందుకని ఓ రోజు రాత్రి నాకు భయమేస్తున్నాదని చెప్పి వెళ్ళి అమ్మా వాళ్ళ గదిలో అమ్మ పక్కన పడుకున్నాను.. అది మొదలు రోజూ రాత్రి అయ్యేప్పటికి ఏదో ఒక వంకన నేను అమ్మా వాళ్ళతోనే పడుకోవడం మొదలుపెట్టేను.. అమ్మా నాన్న ఏంచెప్పినా నేను ససేమిరా పక్కగదిలో పడుకోనని మొడికెయ్యడంతో.. ఓ రోజు రాత్రి అమ్మా నాన్నా నన్ను వాళ్ళ మంచం మీద వొదిలేసి వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ పక్కని నేలమీదవేసుకుని పడుకున్నారు.. ఆరోజు రాత్రి నాన్న అమ్మని చేస్తుంటే నేను మంచం మీదనించీ వాళ్ళిద్దరినీ చూడ్డం అమ్మ చూసింది.. చెప్పడం ఆపింది భవాని..

అప్పుడేమయింది..? అడిగేడు బ్రహ్మం..

నేను మాత్రం భయపడిపోయేను అమ్మ ఏమంటుందో అని.. మళ్ళీ చెప్పడం ఆపింది భవాని..

మరి..?? రెట్టించేడు బ్రహ్మం..

భయంతో కొద్దిసేపు నేను కళ్ళుమూసుకుని పడుకున్నట్లు నటించేను కానీ అప్పటివరకూ నాకు ఏ శబ్దాలూ వినిపించకూడదని ప్రయత్నం చేసిన అమ్మ.. అప్పటినించీ చిన్న చిన్నగా మూలగడం మొదలుపెట్టింది.. అంతేకాక నాకు వినపడేలా నాన్నతో గుసగుసలు.. బరువైన ఉచ్వాస నిశ్వాశలూ.. మత్తైన మూలుగులు.. ఇంక కళ్ళుమూసుకుని ఉండడం నావల్ల కాలేదు మళ్ళీ నేను కళ్ళు తెరిచేప్పటికి అమ్మ నావైపే చూస్తున్నాది.. నా వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి వొళ్ళంతా అదోలాంటి వొణుకు.. అటుపైన వొళ్ళంతా వేడెక్కిపోయింది.. నేను రెప్పవెయ్యడం మర్చిపోయి వాళ్ళిద్దరినే చూస్తూ వుండిపోయేను.. అమ్మ మధ్య మధ్యలో నావైపు చూస్తూనే నాన్నతో ఆ పని ముగించుకుని లేచి వొచ్చి నన్ను కౌగలించుకుని పడుకుంది..

అమ్మ ఒచ్చి నన్ను కౌగలించుకునేసమయానికి నా వొళ్ళంతా నిప్పులా కాలిపోతూ ఒణుకుతున్నాది అమ్మ ఏమా మాట్లాడలేదు.. నేను అమ్మని కౌగలించుకుని నిద్రలోకి జారిపోయెను..

అది మొదలూ అమ్మా మళ్ళీ నన్నెప్పుడూ వేరే పడుకోమని చెప్పలేదు.. ఒకవేళ నాన్న ఏదన్న అన్నా కానీ ఒకసారి అది నిద్రలోకి జారిపోతే ఏనుగులు తొక్కినా నిద్రలేవదులెండి అని నన్ను వెనకేసుకొచ్చేది..

అదిమొదలూ అమ్మ ఎవరితో చేసినా.. ఎవరితో చేయించుకున్నా నేను చాటుగా చూడ్డం నాకూ.. అలా నేను చూస్తుండగా వేరే మగాళ్ళతో చేయించుకోవడం అమ్మకీ అలవాటు ఐపోయింది.. చెప్పడం ఆపింది భవాని..

మరి అలా మీ అమ్మ వేరే మగాళ్లతో చేయించుకోవడం చూస్తూవుంటే నీకేమి అనిపించేది..? అడిగేడు బ్రహ్మం..

“మా అమ్మ వేరే మగాళ్లతో చేయించుకునేటప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని.. పెళ్లి అయ్యి ఇంతకాలమైనా, అమ్మలోని కోరికలు తగ్గకపోగా ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి.., మరి పెళ్లికాని నేను నా కాళ్ళ ఎదురుగా అమ్మని అలా చూస్తూ కోరికలతో ఎంతగా కాగిపోతున్నానో అమ్మ ఎందుకు తెలుసుకోవడంలేదు..? అనుకున్నాను కానీ.. ఈరోజు నాకు అర్ధమయ్యింది.. చెప్పడం ఆపింది భవాని..

ఏమని అర్ధమయ్యింది..? అడిగేడు బ్రహ్మం..

అమ్మకి నామీద ఎంత ప్రేమో ఈరోజు తెలిసింది.. నేను వయసుకొచ్చేవరకూ అమ్మ ఎదురుచూసిందని ఈరోజే నాకు అర్ధమయ్యింది.. ఎంతమంది అమ్మలు తమ కూతుళ్ళలోని కోరికలని గుర్తించి ఇలా ఇంత ఘనంగా.. ఇంత గొప్పగా ఇంత చక్కగా సోభనం ఏర్పాటు చేసి మరీ కూతురి కోరికలని తీర్చడానికి సాయం చేస్తారు చెప్పండి అంకుల్..? అంటూ భవాని భావోద్వేగానికి లోనయ్యింది..

తన కూతురు భవాని తన గురించి తన రంకు వేషాలగురించి అలా విపులంగా బ్రహ్మానికి చెప్పడం చూసి సుభధ్ర ఆశ్చర్యపోయింది.. రాత్రిళ్ళు తన కూతురు తనగదిలో తమతో పడుకోవడానికి కారణం ఆరోజు పెళ్ళికివెళ్ళినప్పుడు ముకుందం ఇంట్లో ఆ ముకుందం కొడుకుతోనే రంకు చెయ్యడమే కారణం అని తెలుసుకోవడంతోపాటు తాను “ఆ” పనిలో వుండగా తన కూతురు చూడాలని ఎందుకు తహతహలాడిందో దానికి కారణమేమిటో ఈరోజు తెలుసుకున్న సుభధ్ర పిల్లలు చిన్నపిల్లలనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు అన్నీ గమనిస్తూనే వుంటారన్న విషయాన్ని పెద్దలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల జరిగే అనర్ధాలు ఏమిటో ఈరోజు సుభధ్రకి పూర్తిగా అర్థమయ్యింది..

కూతురి మాటలు వింటున్న సుభధ్ర మనసులో ఆలోచెనలు పరిపరి విధాలుగా సాగుతున్నాయి.. ఆరోజు తన తల్లి తన కోరికలని తీర్చుకోవడానికి తనని తీసుకువెళ్ళి శంకరం పక్కలో పడుకోపెడితే.. ఈరోజు నా కోరికలు తీర్చుకోవడానికని ఈ కామదేవత వ్రతం పేరుచెప్పి నేను నా కూతురిని తీసుకెళ్లి బ్రహ్మం పక్కలో పడుకోపెడుతున్నట్లుగా వుంది అని సుభధ్ర అనుకుంటుంటే..

సుభద్ర పక్కనేవుండి భవాని బ్రహ్మంతో చెపుతున్న విషయాలన్నీ వింటున్న సుభద్ర తల్లి గౌరి మనసులో కూడా సరిగ్గా ఇదే రకమైన ఆలోచెనలు తిరుగుతున్నాయి..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *